Locucion audiovisula

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (732 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 10 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Tipos de locución.
Cada tipo de radio exise un estilo de modular a locución. O formato da locución depende do tipo de programa.
Locución informativa:
* xenero austero e sobrio
* sensaciónde naturalidade e fluidez sen caer na excesiva afabilidade que reste credibilidade ao discurso.
* Non require manipulación timbricas nin variacions tonais excesivas.
* Necesita espertar aatención no ointe
* Esmerado coidado na organización das unidades fónicas.
* Discurso equilibrado e sostido , pero non lineal.

Locucion con musica.
A combinación musica e voz precisa dunhalocución n aque o orador vele pola continuidade entre as distintas sustancias sonoras que entran en xogo. Imposnse unha locución sincronica que facilita a conexión musica-voz.
En función da tarefaporposta o locutor radiofonico pode facer un ou varios raccords á vez tendo en conta a seguinte tipoloxía:
* Raccords:
1. De contido ou tematico. Coincidencia entre a mensaxe verval e musical.2. De repetición. A continuidade ven dada pola reiteración textual dalgun fragmento do tema que sona.
3. De intensidade. Consiste en adecuar o volumen da voz a intensidade da musica.
4. Tonal.O enlace musica-voz producese cando o locutor manipula o tono co fin de adaptalo a musica.
5. Ritmico. O locutor adecua a sua estrutura ritmica interna a estrututa que presenta a melodia.Locucion dramatica.
Locución propia da ficciokn. Esixe dunha gran modulacion tonal e timbrica, asi como da intensidade e do ritmo para:
* Recrear personaxes
* Describir sensacions
*Transmisión de estados de ánimo.

Locucion deportiva.
-as retransmisión deportivas precisan dunha certa dramatizacion da locución para:
* transmitir ao ouvinte sensacions que poida visualizar o queacontece no campo de xogo.
* o cronista debe aumentala intensidade e agudizalo tono de voz para describir situacions de perigo ou manipular as estruturas ritmicas para adecuarse os movementos da...
tracking img