Lope de vega

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 113 (28168 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 16 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
INSTITUT LACETÀNIA DEPARTAMENT ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ CFGS ADMINISTRACIÓ I FINANCES CURS 2010-2011 CRÈDIT 4: TRACTAMENT COMPTABLE DE LA INFORMACIÓ

UD3 OPERACIONS D’’IMMOBILITZAT UD3 OPERACIONS D IMMOBILITZAT
Pàgina 1 de 105

INSTITUT LACETÀNIA DEPARTAMENT ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ CFGS ADMINISTRACIÓ I FINANCES CURS 2010-2011 CRÈDIT 4: TRACTAMENT COMPTABLE DE LA INFORMACIÓ IMMOBILITZATCONCEPTE I CLASSES
Segons el Pla General Comptable, el Grup 2 Immobilitzat comprèn els elements patrimonials destinats a utilitzar-se durant un període llarg de temps en l’activitat de l’empresa, així com les inversions immobiliàries. Addicionalment, dintre d’aquest grup, amb caràcter general, s’inclouen les inversions financeres el venciment de les quals, venda o realització s’espera que es produirà enun termini superior a un any.

CLASSES
Subgrup Subgrup Subgrup Subgrup Subgrup Subgrup Subgrup Subgrup Subgrup 20 21 22 23 24 25 26 28 29 Immobilitzat intangible Immobilitzacions materials Inversions immobiliàries Immobilitzacions materials en curs Inversions financeres en parts vinculades Altres inversions financers a llarg termini Fiances i dipòsits constituïts a llarg termini Amortitzacióacumulada de l’immobilitzat Deteriorament de valor de l’immobilitzat

SUBGRUP 21 IMMOBILITZACIONS MATERIALS: CONCEPTE
L’immobilitzat material està constituït pels elements patrimonials tangibles, representats per béns mobles i immobles, excepte aquells que hagin de ser classificats en altres subgrups com ara el 22. Els comptes d’aquest subgrup figuren en l’actiu no corrent del Balanç. Per tantpodem dir que l’immobilitzat material està format per aquells béns que s’utilitzen en l’activitat permanent i productiva de l’empresa, tenen per norma general una vida útil predeterminada, superior a la duració d’un exercici econòmic, i condicionada pel desgast i l’evolució tecnològica i tenint en compte que aquests béns no estan destinats a la venda. El Pla General Comptable classifica els bénsmaterials atenint-se al destí que tindran aquests elements dintre de l’organització i sobre tot en funció de la forma en que generaran fluxos de caixa (diners), la qual cosa provoca que hi hagi tres possibles ubicacions per als mateixos béns

CARÀCTER PERMANENT
Aquests elements són permanents perquè formen part del patrimoni empresarial durant un termini superior a l’exercici econòmic. Per tantno es poden considerar integrants de l’immobilitzat material de l’empresa: Als treballadors fixos, ja que els recursos humans mai formen part del patrimoni. Els locals, vehicles i béns d’aquesta categoria llogats per l’organització per a utilitzar-los i gaudir-ne d’ells. Eines manuals no incorporades a les màquines el període d’utilització de les quals s’estimi inferior a l’any. Els motlles iplantilles que s’utilitzin per a encàrrecs aïllats.

UD3 OPERACIONS D’’IMMOBILITZAT UD3 OPERACIONS D IMMOBILITZAT
Pàgina 2 de 105

INSTITUT LACETÀNIA DEPARTAMENT ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ CFGS ADMINISTRACIÓ I FINANCES CURS 2010-2011 CRÈDIT 4: TRACTAMENT COMPTABLE DE LA INFORMACIÓ
Els envasos, embalatges, peces de recanvi i recuperats (repuestos), així com el material d’oficina susceptibled’emmagatzematge per un període de temps inferior a l’any.

CLASSIFICACIÓ ATENINT-SE A LA GENERACIÓ DELS FLUXOS DE CAIXA

IMMOBILITZAT MATERIAL SEGONS LES NORMES DE VALORACIÓ 2 I 3

INVERSIONS IMMOBILIÀRIES NORMA DE VALORACIÓ 4

ACTIUS PER A LA VENDA NORMA DE VALORACIÓ 7

FLUXOS DE CAIXA DERIVATS DE L’ACTIVITAT DE L’EMPRESA

FLUXOS DE CAIXA INDEPENDENTS DE L’ACTIVITAT

FLUXOS DE CAIXA PERALIENACIÓ DE L’IMMOBILITZAT

Els béns tangibles doncs es poden classificar en: • Immobilitzat material: Immobilitzats que s’usaran en el procés productiu normal de l’empresa. La inversió es recuperarà a través del cicle de l’explotació. Es troba en l’actiu no corrent. Inversions immobiliàries: Edificis que l’empresa no utilitza sinó que els té per a obtenir rendes o plusvàlues. Els ingressos...
tracking img