Los juguetes

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 10 (2414 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
LES JOGUINES A L’ETAPA INFANTIL

Assignatura: Organització de l'espai escolar, materials

i habilitats docents

2on curs de Grau Educació Infantil GRUP: M2 S2


ÍNDEX1. Introducció pàg.3

2. La joguina en el procés evolutiu de l'infant pàg.4-5

3. Criteris per seleccionar joguines pàg.5-7

4. Taules de relaciócaracterístiques del infant i les joguines pàg.8-15

5. Conclusions pàg.16


1. INTRODUCCIÓ

El joc és una activitat necessària per al desenvolupament de l’ésser humà a nivell psicomotor, intel·lectual, afectiu i sobretot social, ja que permet practicar certes conductes socials.

S’ha de realitzar voluntàriament i gaudint, sense cap obligació de cap tipus. El nen juga per descobrir les sevespossibilitats, descobrir el món i al mateix temps ser descobert pels altres. El joc és l'activitat per la qual l'infant mostra més interès i hi dedica més temps, ja que a través del joc aprèn a viure i assaja la forma d'actuar en el món. En aquest sentit, la joguina és el recurs, l'instrument que ni que sigui de forma inconscient, l'infant utilitza per jugar. La joguina neix amb el joc i des desempre i en qualsevol cultura trobem objectes vinculats al joc, ja siguin espontanis, fabricats per aquells infants que juguen o pels adults.

Cada societat té les seves determinades formes de jugar i les expressa per mitjà dels diferents tipus de joguines, així doncs, jocs i joguines formen part de la identitat social, cultural i religiosa de les societats.

Una bona joguina serà aquella queestimuli la imaginació per desencadenar el joc i enriquir l’escenari del joc, afavorint la interacció, assegurant la comunicació i perfeccionant l'activitat lúdica. És, per tant que, un infant, per jugar, no necessita joguines comercials, en el seu món pot convertir qualsevol objecte en joguina.

D'altra banda no hem d'oblidar que la joguina creix amb l'infant i que cada infant té les sevespreferències, a mesura que el nen/a creix, el seu joc va evolucionant.LA JOGUINA EN EL PROCÉS EVOLUTIU DE L'INFANT

Les joguines acompanyen i contribueixen el desenvolupament dels infants, per tant, aquestes han d'anar canviant a mesura que l'infant creix i canvien les seves necessitats, interessos i capacitats.
La relació entre el joc i en els diferents estadis evolutius es pot dividir:• Joc sensoriomotor o funcional ( Període sensoriomotor (0-2 anys)

• Joc simbòlic ( Període preoperatori (2/3 - 6 anys)

• Joc de regles ( Període operacional (a partir de 5/6 anys)

Podem classificar les joguines de la següent manera:
• Joguines que desenvolupen la motricitat.
• Joguines que desenvolupen l'afectivitat.
• Joguines quedesenvolupen les capacitats cognitives.
• Joguines que desenvolupen la sociabilitat.
Joguines que desenvolupen la motricitat
Aquestes joguines indueixen a jocs que possibiliten l'exercitació de determinades habilitats emergents en relació amb el propi cos, com ara guanyar destresa o millorar la coordinació i l'equilibri.

Joguines que desenvolupen les capacitats cognitives

El desenvolupament dela intel·ligència està estretament unit al desenvolupament sensorial i motor. L'infant aprèn a analitzar els objectes, i aquest constitueix un pas cap a les activitats mentals d'anàlisi i de síntesi i de raonament.
La joguina també permet la invenció i la imaginació, sobretot quan es tracta de jocs que ofereixen moltes possibilitats d'iniciativa: jocs de construcció, de pintura, etc. En aquestsentit, hi ha materials que desenvolupen la creativitat, afavorint la lliure expressió dels infants, el llenguatge i la resolució de problemes.

Joguines que desenvolupen l'afectivitat

En el terreny de l'afectivitat de l'infant, la joguina ocupa un paper molt important. Els infants tenen la necessitat de basar-se en les coses reals, de reviure situacions, d'identificar personatges per poder...
tracking img