Mètodes, dessenys i tècniques d'investigació psicològica pac 2

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 9 (2247 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 30 de octubre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
PAC2. Metodologia d’enquestes.
Mètodes, dissenys i tècniques en investigació psicològica.
Tasca: Planifica una investigació que empri la metodologia d’enquesta:

Els hàbits d’higiene dental en nenes i nens d’edats preescolars, compreses entre els 3 i els 5 anys, a Llavaneres, un poble de la comarca del Maresme.

1 UOC. Universitat Oberta de Catalunya.

L’estudi es centra en l’àmbit de lasalut bucodental, concretament en la higiene dental. Els objectius seran conèixer els hàbits de salut dental i saber si es fan visites periòdiques al dentista en la població infantil, concretament nenes i nens en edat preescolar compresa entre 3 i 5 anys, d’un poble de la comarca del Maresme, Llavaneres. L’estudi pretén estudiar, també, l’evolució de la salut dental infantil juntament amb elscanvis demogràfics associats a la immigració que hi ha hagut al poble els darrers últims anys.
Específicament, l’estudi quedarà emmarcat entre els infants escolaritzats en l’etapa d’Educació Infantil de les quatre escoles del poble, dues públiques i dues concertades. S’utilitzarà la metodologia d’enquesta per dur a terme la investigació.
Al Centre d’Atenció Primària (CAP) hi arriba mensualment unarevista de salut. L’article que ens interessa diu “La higiene dental dels petits. Raspallar- se les dents és un hàbit bàsic en l’educació dels nens però no és una tasca fàcil i requereix un entrenament que ha de començar tan aviat com la criatura sap agafar el raspall. A partir dels 4 anys és recomanable completar la higiene bucal amb visites periòdiques al dentista.” La higiene bucal delspetits. Fer salut. La revista del vostre equip d’atenció primària (2009). nº41. Aceba.

The dental hygiene habits in children with preschool age, between 3 and 5 years, Canet de Mar, a town in the Maresme region.

The study focuses on the area of oral health, particularly in dental hygiene. The objectives will be met dental health habits and whether they are regular visits to thedentist in children, particularly girls and preschool children between 3 and 5 years, village in the county of Maresme Llavaneres . The study aims to study also the evolution of children's dental health along with demographic changes associated with immigration that there were people in recent years.
Specifically, the study will be framed among school children in the stage of Childhood Education of thefour schools of the town, two and two public subsidies. Survey methodology used to conduct the investigation.The Primary Care Centre (PAC) comes a monthly health magazine. The article says that we are interested "Dental hygiene of children. Brushing your teeth is a habit in basic education of children but is not an easy task and requires that training should begin as soon as the child knows totake the brush. From 4 years is recommended to complete oral hygiene with regular visits to the dentist. "The oral health of children. Making health. The magazine of your primary care team (2009). No 41. Acebo.

Ens plantegem la hipòtesi que hi ha pocs estudis que analitzin la situació d’higiene dental en infants preescolars (entendríem nenes i nens que es troben en edat escolar d’Educació Infantil, és a dir 3-5anys), donat que l’OMS (Organització Mundial de la Salut) no inclou, fins ara, aquestes edats en els grups prioritaris en les Enquestes Epidiemològiques de Salut Oral. El grup més proper d’estudi és el de 5-6 anys d’edat. Entenem per higiene dental el bon raspallat de les dents, la prevenció de la càries i la visita regular al dentista.

Segons el Pla de Salut del Departament de Salut de Catalunya,“Les tendències actuals apunten que s’ha d’incidir amb mesures especials sobre els grups d’alt risc que acumulen un percentatge molt més elevat de càries dental que la resta de la població. Entre un 5 i un 11% dels nens preescolars de 3 i 4 anys a Espanya acumulen entre el 50 i el 60% total de càries.(...) L’ us regular i supervisat de glopeig bucal fluorat s’associa amb una clara...
tracking img