Macroeconomia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 20 (4857 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Elánzrur^..ftn8ru¡ ¡ of,rX auand r grd r grüEu?d. El€ru¡l?n$ . ulndsg ¡op?nlÍ . !llg3 r ?f,rg sfsa3 , ?¡qruolo3 . t *g . u"gu"Aryl or¡"9gd

sootweuocssolpntsreportuac::#{ii"1J,:,!::!""","8
Á\¡stan¡u¡ pJeNeH ,elwouoca ua JolcoT zapugu¡aH¡entnbsgoprBrag vctNcJI NOtStAfH ¡euotse¡oñ eJolcnpeu ssoutels eze6¡adn¡epeng :NOICCNCVUT

uo8pply¡lofttuauup

Ü{TI'ITHSüIH QIAVA
,atutofua3lo sap7uyso7lltuauu7

ÜTTI'TTHSYIH XJVT
ugtrtpaa#as

vIwoNOJiroüJrw

SENO/SVJIT{V SNS,.{ OIJIIÜ{ TÍTAVNOLJ

0010¡0f0 06s19!tf¡i
o-rlfJlf lll lrJl¡/l'lo|oll\¡l\ u J o \ ^ JI J t u l

NgSI ¿-z¿20-¿I-0¿6
'salutluasa:da: sns aP o ro¡p¡ r:rnblr:nr o r:¡rnb1e'oruels9:d 1t1 uglqur¿l e:t¡anb¡¡ rr:1dua[;r ¡]sJ ¡P osn aP uglsa) eP Eulo'l lrllo lap ugll¿ztJoln¿ el 'lolIp¡

'ortut¡nbo¡t¡ o o:tlartBrutosrru¡aduIs'ollo:atnb¡enr o uotleqe:8'erdo:o1o; ¡Od'o¡t¡doo:l¡a¡: 1 a pO t r : : s a r o d o r , r a : d 'ugllctulojul J¡l ttcrtlt:cc{ttl: l ¡P rtuJlsls un 'lot1 ,oJrugra(I¡ .ofrugllr3le ""r ,o,p",u unn^u,u rod ru ¿turo] r:unBt¡¡u uJ \ol sopol sopr'ues)X ,rrr,l,aurrnrl o "rrarlr,ha, ,rr-,,rnp,rial", rrJpánd uollp:llJqnd e¡sa .rp al:ed tu ¡rt¡rt1c¡ol tl lN soqr¡lrP 'tZst LullN 3a¡'euerrrall r'llrtulr')Irllollpq rrl¡sIlPtll fl:P ltrti()lrf\

6t9e9 d c'ocrxan¡ ap opf 'ololv zalgnl ap uedlPcneN lelllsnpul eluoloC '009 oN oclnuJEllV osrd oq 'V 1 S'¿uefllotttuoLrrtlsr¡1 ¡rg.-rtlu¡td l o t l 0 ( ) ( ) ¡I | ) l ( - l

000¡'N()l-)l( l :l Yl \:l\ '.)11'y".) lfr\r) ) f/vlll'l,lt,!?,s 0)/i/rlsll'-/. |)- :olotld '.t u ¡ ' st q d u . t , ) , (¡ t s . t ,ttt,t t : 1 : u o t l l s o ( l Í . l l ( ) : ) r '\ ¡ - Y ) 1 r 1 t r l ¡ l o ( 1: t l i t ^ t s a 1:J r o ' . ¡ p u P I o I l ' r l t l I I1 t qt,futq tn.uL ttt¿ :lolr)JI(l u8l¡-.r(l ¡¿/llr r,1r¡s:lsluY lItio.Illal"l :tlSrtl l1 1 3u t:n¡-lr.¡n rttrl1 rr1,l,rs¡r.)-r¿rt..\ ¡ ¡11,51i¡i.rstr1,lr( I :.lotlPg f; urir:r.lctrr¡ r l . ) r / l ) s l o - o .) : j o l f l l l P l ( ) 0 ' ) L l o l l l l l [ ) o ] { l ¡ r r ' ¡ { / t / J { r.}rlj l r l { ): l ( ) l l P { t l ( } 1 1 - ) l l p o ' l d I r 1 . r l , i 7 . ' r . r ¡ r ¿: : : i i r r t r ' 1 ¡ 3 u r ¡ l ¡ : c ¡ 1 l ¡ r , i o gs . r t t t t t: l o ) r J l l ( l l t r l l o l l p a \lll1-)¡x] I II1,\|J t!üjl :lollPl a : s r ¡ ; t - uttt a u o t : t P 3 zlll¡ z¡ulo¡) ¡ o:pueía¡¡ :uotrrtrpo:d ¡P losl'\-lJdns ) z a , \ e q J s P q D q P -o l l o u : o l l o l l t s ' P ¡ P P l o l l P frluY ¡p Psllfl^{ :EloIIPE :¡ogedsa ua ugIllPa q 8i/061 -t I -0 Ntlsl slllil,r /1y ¡'¡,r,¡¡s¡.r 8661 I l!3r:fdol 'rul llt?HJrllllJld r¡-lr ,ír/ ¡1lrI .rJl), lT r¡srJir'rr3 ¡nlrrl-r'r9 '¿Pllzllolnr Pllull rl s'r tls:l ¡ot¡tcls:ttl tlolltp¡ ¡ rul r o d s ¡ 1 3 u ru a ' r l u e r u l r u t i t : r r llPH arIlLIJld S ll'^3slal MJN'la^lu a1ppe5:adcl¡ ptn ltoatp 'r1l.¡ PPDlnlll Prqo Pl ¡p loutrtls¡ u¡trors.r¡ \ epe:r¡qnd ¡laJIalqsrlH Pl^EC ,{ r4relqsrrH ¡reI ap'¿r01]rP, atiri'"to'lo.,i¡datt 'Y

gg9 :seur8g¿

uro 9 €Z x 6l :olel¡¡Jol solJ€lISleAfull :¿álv

I -0¿6:NgSI ¿-z¿20-¿ 0002'orrx?hl .Y .VNVJIUAhIVONVdSIH'I'IVH AJIJNAUd S sns sauotce:tldv ,{ otce.td BlloeJ B¡rüouoJooltll'\i lop :{)ef laJlalqsrlH p!as( i¡aJ¡elqs¡lH
ellgráoqqrq ugrcuSo¡e¡erop soleC

'peplnulluo) aP elululul PPIPlgd Eunuof esJllltlIo uaPand o)sllalss uo3 sauolf)as s€'I* uepand I lrutP s9u¡ olod un lel¡a]?tu JInlfuI

aP Lt olualull)alseq? Pufl P^enu?un aPugl)fnPorlul :ugI)PlIIdP aluanJ SISIISUY el vt ePueu¡eP l suaJoel eP olIBlqaSP Ie 8(, oI¡qIIInDa uellaJ¿ ?'I el BPueu¡ep o Plre]oPIua solqlu¿l sol anb ua PUI¡oJ olrqllmba el L7. PPuPuaP I eueJoBIep :ouqlInbg I'z el PpueuaPel Á PUaJo aP slsllgue L7

OTN|FASSZ OfVSVUI ÍC SOTNAI^INUJSNI Z

ez svflnSar¿ ze uawnsa¿ 9'l rc eltuouolaoJ)?tu,{eJuouolaoJ)Il^tr reln)rlr o(nu Ia QZ I])? I ugDrala aPsolalqo'zasP)sg 6l sPlltuguofasaPePI soflu¡guofa seluaSv ap 6I seuolsllap saJopBtrrol opef¡au ap eu¡alsls soruaualg g'I I¡P 6I elrrqaPanb ol,, ¿I .,1ás o^lllsod srsrlguy ¡'1 snsJa^ (seanb ol,, :o^IleluJousnsla¿ aP€tualslsIÍ 'ollajd Iap sauolfunc EI oPefJauI €I...
tracking img