Macroeconomia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 26 (6317 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de junio de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
ATUR: CLASSIFICACIÓ I MESURAMENT

Atur voluntari: es dóna quan part de la població activa no vol treballar al nivell de salaris vigent.
Atur involuntari: es dóna quan hi ha individus disposats a treballar al salari vigent però no troben feina.
Atur estacional: apareix en determinades époques de l’any en alguns sectors.
Atur estructural: derivat del canvi technologic i les dificultats dereciclatge o la poca mobilitat dels treballadors.
Atur friccional: apareix quan un treballador abandona la seva feina per buscar-se una altra.
Atur residual: gent amb problemes físics o mentals.
Atur ciclic: motivat per les fluctuacions de l’economia.

Mesurament (problemes)
Atur fraudulent: persones que es registren com a aturades però en realitat treballen.
Atur ocult: persones sense feinaque no apareixen a les llistes d’aturats.
Atur encobert: persones que tenen feina i per això no apareixen a les llistes d’aturats, però que treballen menys del que voldrien o podrien.

Aspectes importants per analitzar l’atur: la durada de la desocupació I l’edat dels aturats.
Atur natural: és la taxa d’atur a què tendeix l’economia a llarg termini (compatible amb l’equilibri de l’economia) =a.estructural + friccional
NAIRU (Non Accelerating Inflation Rate of Unemployment): taxa d’atur que manté la taxa d’inflació estable.
Costos de l’atur: economics, socials I psicologics.
Tresorejament de treball: es dóna quan les empreses mantenen treballadors en nòmina sense ser necessaries (per evitar els costos de formació més endavant).
Llei d’Okun: si l’economia millora (PIB inc),l’ocupació inc més a poc a poc que la producció; si l’economia empitjora (PIB decr), l’atur inc més rapid que la producció.

Indicadors: taxa d’atur = persones en atur / població activa
Població total – persones de menys de 16 anys = població civil.
Pob civil – pobl inactiva = pobl activa
Pobl activa – pobl ocupada = pobl en atur

Taxa d’atur = A/PA
Taxa d’activitat = PA/PC
Taxa d’ocupació = PO/PT;PO/PC
Taxa de desocupació = (PT-PO)/PT; (PC-PO)/PC
% població activa = PA/PT; PA/PC

INFLACIÓ

Tan sols hi ha inflació si l’apujada del nivell de preus és persitent. La taxa d’inflació és la taxa en què augmenta el nivell de preus.
Conseqüències: altera les funcions del diner, disminueix la seva capacitat com a dipòsit de valor, esdevé insatisfactori com a unitat de compte i perd utilitatcom a unitat de canvi. Pressuposa un perjudici per als prestamistes (els retorns tenen comparativament menys poder adquisitiu). També per als perceptors de rendes fixes. Igualment perjudica als contribuents i als detectors d’efectiu. Distorsiona els mecanismes d’assignació dels recursos, ja que els preus relatius perden capacitat de coordinació en fer-se més canviants. Es produeix “soroll en elsistema de preus”, els agents que participen en el mercat se’ls fa més difícil interpretar la informació que transmeten els preus. La inflació augmenta el risc i la competitivitat surt perjudicada amb els efectes negatius sobre la producció i l’ocupació.
Causes: Increment de costos de producció (inflació de costos); desitjos de compra en el seu conjunt depassen la capacitat productiva de l’economia(inflació de demanda).
Classes: Inflació moderada; es dóna quan l’apujada del nivell de preus és més aviat alentida. La gent manté diner en efectiu i concerta contractes a llarg termini nominats monetàriament. Inflació galopant; comporta taxes de dos i fins i tot 3 digits. El funcionament de l’economia resulta distorsionat, el valor del diner disminueix amb rapidesa, els mercats financers perdencontingut i la població tendeix a acaparar béns i a adquirir actius reals. Hiperinflació; les experiències reals de la qual corresponen a èpoques de Guerra o de grans trasbalsaments.

La taxa d’inflació es calcula com la taxa de creixement d’un index de preus. El més utilitzat és l’IPC. Com es calcula? Es determina el contingut de la cistella de compra representativa. Es busquen els preus...
tracking img