Malabarismes

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1732 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 25 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
INTRODUCCIÓ

...

1

La recepció de l'obra de William Shakespeare no ha pas tin­ gut sempre el reconeixement que podem comprovar que té avui dia, no solament en el món angloparlant, sinó també a t¿ts aquells palsos del món suficientment afortunats per po­ der-se permetre el ritme constant d'una bona activitat teatral. Cada dia es representen obres seves arreu del món; els assaigs sobre elseu teatre estan firmats pels millors especialistes de la teoria literaria i també pels grans escriptors, Per raons més clarament visibles que les adduldes per Harold Bloom, que són una mica torturades de sintaxi i boiroses de sentit, avui si­ tuem Shakespeare al centre del canon, com a punt de referen­ cia a partir del qual establim els altres valors. L'opera ha sen­ tit una forta atracció cap alseu teatre: trenta obres seves han estat convertides en drames musicals i, d'algunes, se n'han fet moltes versions. De Romeo i Julieta, per exemple, hi ha trenta­ vuit operes de diferents compositors. A 1'hora de buscar temes a les obres de Shakespeare, el ballet tampoc no es queda enre­ re; per no posar més que un exemple, la versió, també de Ro­ meo i Julieta, de Prokofiev, amb la coreografia deKenneth McMillan, és una pe~a que brillara per sempre amb llum pro­ pia. El sete art no és cap excepció: els directors ~e cinema han fet i continuen fent, cada vegada més, periodiques incursions al teatre de Shakespeare, fenomen que potser com cap altre n'ha incrementat el nombre de lectors i ha redult la crisi de bons guionistes cinematografics. 1, finalment, si examinem les edicions de lesseves obres, veurem que es multipliquen més i
7

més, i actualment es publiquen amb uns complements crítics que en faciliten enormement la lectura. Segurament Shake­ speare no havia ocupat mai un lloc tan imponant com el que ocupa en el món de finals del segle xx i comen~aments del XXI. Pero, si un lector del segle XVIII pogués observar la popula­ ritat que té i la devoció que li tenim, segur queli costaria d'en­ tendre-ho. Ni els lectors ni els escriptors del XVIII estaven gaire disposats a acceptar uns drames que no respectaven cap regla coneguda i que, en conseqüencia, es movien amb una llibertat mai vista fins aleshores. Si el segle XVIII no va ser un segle gaire receptiu a les obres de Shakespeare, el XIX, amb la vinguda del romanticisme, va alterar el panorama: alliberada deIsprejudicis anteriors, la gent del XIX va ser capa~ de veure que el valor de Shakespeare era més gran que no s'havien pensat els seus pre­ decessors i que es trobaven davant d'un veritable geni, no tan soIs pel dornini del llenguatge sinó també per la immensa hu­ manitat que aquest llenguatge era capa~ de capturar. Els lectors del segle XIX també van comen~ar a intuir que els seus textos estransformarien en el punt de referencia més ah de l'an drama­ tic universal. No tots, és ciar; només la gran majoria; les excep­ cions, ni que fossin il.lustres, com és el cas de Tolstoi, no feien més que confirmar la regla. Pero a aquests mateixos lectors del segle XIX, per contra, els va costar d'entendre els Sonets. Un deIs critics més il·lustres i perceptius d'aquell temps, William Hazlitt, que va mostrartanta clarividencia per interpretar i ex­ plicar els valors del teatre de Shakespeare, no es va mostrar gai­ re entusiasta davant deis Sonets. No va ser fins al segle xx que la crítica i els lectors es van adonar que, si, de Shakespeare, només en tinguéssim els So­ nets, ja n'hi hauria prou perque el consideréssim un deIs grans entre els grans. Una de les raons que explicaria per que ac­ tualmentsom més capa~os d'entendre els Sonets de Shake­ speare és analoga a la que va permetre al segle XIX entendre'n
8

el teatre: la perdua dels prejudicis del segle anterior. Entre els prejudicis que hem perdut nosaltres, respecte al XIX, hi ha la consideració positiva que fem de l'estetica barroca: no pensem que aquesta estetica sigui cap impediment per arribar al món imaginatiu que cada obra...
tracking img