Manifest comunista

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (854 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 28 de abril de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Alfred Pujol Belzunces Teoria Sociològica Clàssica
Manifest del Partit Comunista
Karl Marx i Friedrich EngelsEl naixement de la burgesia dins la societat feudal responia a una nova manera d’entendre la propietat i les relacions de producció, convertint les formes econòmiques anteriorsen impediments a les noves relacions de producció. Dins les relacions de producció modernes es va produir una controvèrsia similar, ja que la classe dominant d’aquest sistema econòmic ja no era capaçde controlar les seves forces de producció, que degut a l’experiència vital plantejaven nous tipus de relació de producció, on la burgesia i la seva manera d’organitzar l’economia i la propietat nosatisfeien a les incipients noves maneres d’organització econòmica i de relacions de propietat. El fet de que la producció no era gestionada cap a la subsistència humana sinó cap a l’acumulació decapital produïa desajustos periòdics entre la capacitat d’assimilació de la producció i la productivitat, provocant forçadament l’eliminació de part de la producció i de les forces productives per tal degarantir la supervivència del sistema que assegurava els privilegis socials de la burgesia per sobre dels treballadors.
La mateixa inèrcia de creixement econòmic que va donar la victòria a lesrelacions de producció i propietat burgeses per sobre de les feudals, posava l’espasa al coll dels burgesos al jugar amb el foc de les forces productives, els treballadors (proletaris) que depenien delsistema per sobreviure, els quals tenien que patir les crisis produïdes pel mateix sistema econòmic, dominat i gestionat per la classe burgesa. De la mateixa manera i per les mateixes regles de mercat queel preu i la quantitat del capital i les mercaderies fluctuava, així també la quantitat i el cost de la mà d’obra queia en la incertesa del sistema capitalista, transformant allò que és humà i...
tracking img