Mantenumiento fachada y cubierta

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 9 (2004 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Instruccions d’ús i manteniment
Detall
Projecte: REPARACIÓ PUNTUAL EN FAÇANA, REPOSICIÓ ENVÀ PLUVIAL I REPARACIÓ DE COBERTA

Emplaçament
Adreça:
Codi Postal: 08008 Municipi: BARCELONA
Urbanització: Parcel•la:

Promotor
Nom: DNI/NIF: Adreça:
Codi Postal: 08008 Municipi: BARCELONA

Autor/s projecte
Nom:L’arquitecte tècnica:Signatura/es

Lloc i data: BARCELONA A 10 D' AGOST DE 2011


Visats oficials


Índex


Instruccions d’ús i manteniment

Pàgina
Introducció 2
Cobertes 5
Façanes 7IntroduccióAmb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi ambient,l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus usuaris, siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’ús i manteniment que s'especifiquen a continuació.

L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst al’edifici pot comportar:

• La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació.
• L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial, funcional i estètic.
• Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l'edifici o a tercers amb la corresponent responsabilitat civil.
• La reducció de les despeses enreparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques.
• Una davallada en el rendiment de les instal•lacions amb els conseqüents augments de consums d’energia i de contaminació atmosfèrica.
• La pèrdua de seguretat de les instal•lacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.

L'obligatorietat deconservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les que es destaquen:

• Codi Civil.
• Codi Civil de Catalunya
• Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre.
• Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març.
• Llei de l'Habitatge 24/1991 de 29 de novembre.
• Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques.
• Legislacionssobre els Règims de propietat.
• Ordenances municipals.
• Reglamentacions tècniques.

Sobre el Règim de propietat de l’edifici, Propietat horitzontal :

La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Horitzontal mitjançant la Llei 49/1960 del 21 de juliol sobre Propietat Horitzontal (modificada per la Llei 8/1999 de 21 de juny) i pels Estatuts específics de la comunitat recollitsen l'Escriptura de Divisió Horitzontal i, en el seu cas, pel Reglament de Règim Interior.

Aquesta normativa fixa l'organització i el funcionament dels òrgans rectors de la comunitat de propietaris, i estableix els drets i obligacions de tots els propietaris. En aquest sentit destaca l'obligatorietat de mantenir en bon estat de conservació els elements constructius i les instal•lacions - siguincomunes o privatives - i contribuir a les despeses generals d'explotació i manteniment de l'edifici, segons el seu coeficient de participació contemplat en l'Escriptura de Compra-venda i l'Escriptura de Divisió Horitzontal de l'edifici.

És molt recomanable encarregar la gestió del règim de la propietat o comunitat de propietaris a Administradors de Finques col•legiats.

Sobre el Règim depropietat de l’edifici, Propietat vertical:

La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Vertical mitjançant la Llei d'Arrendaments Urbans 29/1994 del 24 de novembre. Aquesta estableix els drets i els deures de l'arrendador i de l'arrendatari per a habitatges o locals de lloguer.

És molt recomanable encarregar la gestió dels lloguers a Administradors de Finques col•legiats....
tracking img