Manual d'estil

Páginas: 30 (7287 palabras) Publicado: 22 de diciembre de 2010
LES NOTES, LES REMISSIONS I LES REFER~NCIES BIBLIOG~FIQUESI D'OBRES MUSICALS

1. Les notes 1.1. Definici6 de nota 1.2. Classes de notes 1.2.1. Notes de l'autor de l'obra 1.2.2. Notes del traductor 1.2.3. Notes de l'editor 1.3. Composici6 de les notes 1.4. Les crides de nota 1.4.1. Col~locaci6 les crides de de nota en el text 1.4.2. Tipus de crides de nota 1.4.3. Resum 1.5. Col~locaci6 les notesen l'obra de 1.5.1. Notes a1 peu de la pieina 1.5.2. Notes al final del Lapkl o de l'obra 1.5.3. Notes referents a conceptes dins de quadres 1.5.4. Notes entre el text 1.5.5. Notes a textos en columnes 1.5.6. Notes llargues 1.5.7. Pigines amb moltes notes 1.5.8. Notes marginals 1.6. Numeraci6 de les notes en lobra 1.6.1. En obres amb nomks una classe de notes 1.6.2. En obres amb mks d'una classede notes 1.6.3. En textos de m& d'nna colnmna 2. Les remissions. Les referkies bibli~grifi~ues

2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

DetiniciO de remissi0 Definici6 de refer&& Les referencies bibliografiques Elements de les referencies bibliografiques 2.4.1. Responsabiitat principal o autoria 2.4.2. Titol 2.4.3. Responsabilitat secundiria 2.4.4. Edici6 2.4.5. Dades de publicaci6 o peu d'imprenta 2.4.6.importiicia material 2.4.7. Col-lecci6 2.4.8. Notes a la descripci6 bibliografica 2.4.9. NUmero normalitzat 2.4.10. Parts components dc monografies o de publicacions seriades 2.4.11. Resum 2.5. Esquema dc les refer6ncies bibliografiques inks usuals 2.5.1. De monografies 2.5.2. De publicacions en sirie 2.5.3. Departs de monografics 2.5.4. Departs de publicacions en serie 2.6.1. Tipus de Uetra 2.6.2.Puntuaci6 i altres signes grafics

1. L e s n o t e s 1

1.1. Dejinicid de n o t a
D'acord amb la Gran enciclopedia catalana: una nota 6s una çCrid de citaci6 (Uetra, numero o signe) que horn posa en un document (text o manuscrit) a manera d'advertiment (adariment, explicaci6 o comentari) per advertir al lector que consulti Fanotacid corresponent que, encapqalada per un signe identic, trobad a1marge, a1 peu de la pigina o a la fi de l'obra o de cadascuna de les seves divisions>,. D'aquesta definici6 es dedueix que hi ha en la nota la manera de cridar l'atenci6 del lector (la crida) i l'anotacib o nota prbpiament dita; sovint, per& el terme nota s'usa per referir-se, o be nomes al primer concepte, o be n o d s al segon, o be a tots dos en conjunt.

2.6.3. Abreviacions 2.6.4. Addidonsi corrections 2.6.5. Transliteracio o rnmanitzaci6 2.7. Llistes de referhncies

2.8. Lcs citations bibliogrifiques 2.8.1. DefinidO de cifacii
biblioydftca

2.8.2. Tipus de citacions bibliogkfiques 3. Les refer&nciesd'obres musicals 3.1. Les referkncies musicals dins del text 3.2. Les referhncies musicals en els programes
4.

2.7.2. Diverses obres d'un mateix autor 0 autora 2.7.3. Algunes ototes lea obrcs dun mateix autor

1.2. Classes de notes
D'acord amb qui fa la nota, es pot parlar de tres menes de nota: de l'autor, del traductor o de Seditor.

Bibliografia

1.2.1. Notes de lautor de lobra
Son les notes que l'autor de l'obra va introduint en la redacci6 del text. Des del punt de vista de l'edicio, cal tenir en compte si hi ha notes d'autor en un text original del quales fa una traducci6 o una edici6 critica. Tant en un cas corn en l'altre, treballa sobre el text una altra persona -un traductor, en el primer cas; un editor o curador,3 en el segon-, la qual pot introduir-hi notes seves. En aquest cas, per distingir, d'una banda, les notes de l'autor i, de l'altra, les del traductor o de l'editor, cal indicar al final de cada nota qui l'ha feta. Pel que fa a lesde l'autor, hi ha dos criteris: o be no marcar-les perque ja es marquen les altres, o be marcar-les posant entre parentesis l'abreviatura n. de l a . Dels dos criteris, es mis segur el segon perqut? el lector sap en tot moment de qui 6s la nota. [I] 123. Corn ja s'ha dit mfc, amunt. (N. l'a.) de

1.2.2. Notes del traductor
Son les notes que introdueix el traductor en el text, generalment per...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Llibre d'estil
  • MANUAL DE MANUALES
  • Manual De
  • Manual
  • Manual
  • Manuales
  • Manual
  • Manual

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS