Margalef de montsant

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1806 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 15 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Pràctiques de Laboratori, 17 de novembre de 2010

En aquestes pràctiques vam realitzar quatre exercicis. Un mostreig micromorfològic, un exercici de textura, un altre de color i per últim, un exercici de granulometria.

1) Mostreig micromorfològic
Consisteix en extreure un bloc de sedimentació tal i com se’ns presenta en el terreny. El sector escollit s’extreu mitjançant un motlle, vigilantque la mostra no es fragmenti. En primer lloc hem de triar el sector d’on extraurem la mostra. Rebaixem la part del voltant per poder col•locar el motlle. Normalment es cobreix una capa amb escaiola per reforçar el sector, es deixa assecar i un cop sec s’extreu el bloc de sediment.
En aquest mostreig s’ha de recopilar una sèrie de dades, com son, les coordenades, l’any en que s’extreu la mostra,la cota de profunditat respecte el punt 0 de l’excavació, la situació de la mostra. La polaritat és important, ens indica la part superior de la mostra.
En quant a la seva preservació abans de l’anàlisi, les mostres s’emboliquen en paper de diari i cinta adhesiva de manera que aguanten molt bé la humitat i evita la formació de fongs.
Altre sistema de mostreig és el fisicoquímic (PH). Mentre esrealitza el micromorfològic, realitzem extraccions fisicoquímiques per tal de poder comparar resultats. Fiquem en una bosseta 250g de la mostra. Es posa una etiqueta de plàstic dins la bossa i posem el nom del jaciment, el número de quadre, les coordenades i el dia de l’extracció. L’anàlisi del PH s’ha de realitzar immediatament al moment de l’extracció.

2) Textures
La textura dona ladistribució relativa de les partícules dels nivells en funció de la seva mida. Els sedimentòlegs utilitzen una divisió de categories per determinar les mides de les fraccions, que es componen de blocs, graves o gravetes. La matriu, es compon de sorres grosses, sorres mitjanes, sorres fines o molt fines.
L’exercici va consistir en reconèixer textures de sediments. De 5 recipients de sediments havíem dedefinir quin tipus de textura trobem a cada recipient. Identifiquem que domina en el material, la matriu o les fraccions. Humitejant el sediment amb una gota d’aigua podem desxifrar si la textura és argilosa o no.
Mostra 1: Predomina la matriu, composta per sorres fines (llims) però es troben algunes graves amb formes subangulars.
Mostra 2: Domina la matriu. Argiles arenoses i algunes gravetes.Mostra 3: Dominen les fraccions, compostes per graves gravetes amb formes subangulars. La matriu, composta per sorres fines compon un 15% de la mostra.
Mostra 4: Matriu argilosa molt cimentada, graves amb forma angular i gravetes.
Mostra 5: Blocs, graves, gravetes i la matriu que predomina, formada de llims arenosos.

3) Reconeixement del Color
Indicador del tipus decomponents que dominen, és molt subjectiu.Els colors no apareixen mai de forma uniforme i per visualitzar-lo utilitzem les taules de color Munsell.
En un foli en blanc agafem una mica de matriu de les mostres de 4 recipients i ho estenem al full. comparem el color de la matriu Amb una taula de colors.

Mostra 1: color marró. 7.5 YR 6/6.
Mostra 2: marró clar. 7.5 YR 6/4
Mostra 3: marróvermellós. 7.5 YR 6/2
Mostra 4: marró grisos. 10 YR 6/24) Granulometria
Agafem 100 grams de mostra per a fer aquest anàlisi. La que vam emplear a la pràctica era d’exactament 134 grams. Les fraccions s’han de separar, de manera que utilitzem un compost d’aigua destilada i hidrògen peròxid, ho afegim i la matèria orgànica i carbonats són eliminats.
Es cobreix la mostra amb liquid ies deixa reposar durant 24 hores a l’estofa del laboratori. Passades les 24 hores, s’aboca la mostra a una malla i vertent aigua al contingut de la malla es separan les graves de la resta de la matèria. A continuació s’ha de mesurar.
En acabar de mesurar fem el mateix però amb una malla més fina que deixarà a part gravetes i sorres que es recolliran i anirán a l’estufa 24 hores. Finalment...
tracking img