Maria

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1311 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 19 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
M&O H25, H26, H27 en H31
Permanentie:
- Wanneer een onderneming regelmatig een balans en een winst- en verliesrekening opstelt.

Matching beginsel van kosten en uitgaven / Transitorische posten:
- Kosten die vallen in één periode te spreiden over een serie perioden.
1. Vooruitbetaalde bedragen / Overlopende activa:
- Uitstelpost: je betaalt eerst ‘t geld en je boekt dekosten later.
- Staat links / debet op de balans bij de vlottende activa.
VB : Abonnementen, verzekeringspremies etc.
( Voorbeeldopgave op blz. 11
2. Nog te betalen bedragen / Overlopende passiva:
- Anticipatiepost: je boekt de kosten eerst en je betaalt ‘t geld later.
- Staat rechts / credit op de balans bij het kort vreemd vermogen.
VB: Interest over geleend geld
←Voorbeeldopgave op blz. 12

Matching beginsel van opbrengsten en ontvangsten / Transitorische posten:
1. Nog te ontvangen bedragen:
- Anticipatiepost: je boekt de opbrengsten iedere periode eerst en ontvangt ’t geld later.
- Staat links / debet op de balans bij de vlottende activa.
- Deze post kan horen of soms terug te vinden zijn bij de overlopende activa.
2. Vooruitontvangen bedragen:
- Uitstelpost: je ontvangt eerst ‘t geld en stelt de boeking van de opbrengsten uit.
- Staat rechts / credit op de balans bij het kort vreemd vermogen.
- Deze post kan horen of soms terug te vinden zijn bij de overlopende passiva.

Eigen vermogen NV / BV:
1. Geplaatst aandelenvermogen.
2. De reserves.
3. Onverdeelde winst / Winstsaldo lopendboekjaar.
- Kosten zorgen voor een afname, opbrengsten voor een toename.
- Verdeling van de winst vindt plaats na afloop van een jaar:
1. Vennootschapsbelasting en Dividendbelasting aan de fiscus.
2. Dividenduitkering aan de aandeelhouders.
3. Personeelsbeloning / Tantièmes).
(4. Interne financiering / Toevoeging aan de algemene reserve / Winstreserve.

Hoebereken je de nettowinst bij de brutowinstopslag:
← Brutowinst – Bedrijfskosten + Interestopbrengst


Omz. = Afzet x verkoopprijs exclusief BTW
Inkw. = Afzet x inkoopprijs exclusief BTW _ -
BW


Inkk.
Alg k. (alles wat geen inkoop of verkoop is)
Verkk. ________________________________ ____ +
Bedrk.

Bedrijfsresultaat uit gewonebedrijfsuitoefening = BW – Bedrk.
Interestopbrengst_________________________________ +
Nettowinst

Algemene kosten:
( Algemene kosten + Interestkosten.

Overheadkosten / Overbodige kosten:
( Algemene kosten + Verkoopkosten.

Financieringsresulaat:
( Interestopbrengsten – Interestkosten.

Voorziening:
- Boekhoudkundig spaarpotje voor toekomstige uitgaven maar waarvan de omvangen het tijdstip van betaling nog onbekend is.

Verschil tussen voorzieningen en schulden:
Schulden:
- Omvang en het tijdstip van betaling staan wel vast.
Voorzieningen:
- Omvang en het tijdstip van betaling staan niet vast.

Verschil tussen voorzieningen en reserves:
Voorzieningen:
- Worden gevormd ten lasten van het resultaat.
- Horen bij het eigen vermogen.Reserves:
- Worden (vaak) gevormd uit het resultaat.
- Horen bij het lang vreemd vermogen.

Liquiditeitsbegroting / Liquiditeitsbedrag:
- Overzicht van verwachte ontvangsten en verwachte uitgaven:
← Verw. ontv.
Verw. uitg._______________________ -
Saldo ontv. en uitg.

Beginstand liq. m.
Saldo ontv. en uitg. ________________ -
Verw.Eindstand van de liq. m.

Krediettermijn debiteuren:
- Van de nog te ontvangen bedragen het termijn tussen de boeking van de opbrengsten en de ontvangsten van het geld.
Ontvangsten die geen opbrengsten zijn:
1. Geld dat je ontvangt als je een rekening afsluit.
2. Een debiteur die betaalt.
3. Het geld dat je ontvangt omdat je aandelen / obligaties verkoopt.

Opbrengsten die...
tracking img