Matematica financera

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (726 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 25 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Matemàtica financera
1. 2. 3.

Activitats complementàries - 1r Batxillerat A

En quina quantitat es transformaran 2.750 € invertits a un interès simple del 4,2 % anual durant 8 anys ? A interèssimple, quins interessos produiran 500 € que s’inverteixen al 0,75% trimestral durant 4 anys ? Quina quantitat de diners haurem d’ingressar en una entitat bancària al 4% anual durant 5 anys perobtenir un capital final de 5.100 € ? Els interessos es retiren al final de cada any. Amb un dipòsit de 2.000 € un banc ofereix un 6 % d’interès simple anual. Calcula el benefici transcorreguts 90 dies. Aquina taxa d’interès anual hem d’invertir 1.800 € perquè en set mesos es transformin en 1.836,75 € ? L’operació es realitza a interès simple. S’inverteixen 5.000 € a una taxa d’interès del 4% anualdurant 10 anys. Troba el capital final de l’operació, suposant que es realitzi a interès simple o a interès compost. Marta va obtenir un capital final de 5.408 € per un dipòsit que va efectuat fa dosanys. Sabent que el banc li va oferir el 4% d’interès compost anual, quina quantitat inicial va ingressar. A interès compost, quin capital hem d’invertir al 3% anual perquè en dos anys i 7 mesos esconverteixi en 6.752,40 € ? A quina taxa d’interès anual hem d’invertir 2.780 € perquè en 6 anys generin uns interessos de 637,33 €, si en finalitzar cada els interessos produïts s’acumulen al capital quehi havia en iniciar-lo ?

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. Calcula el capital final que s’obtindrà al cap de dos anys per un dipòsit de 20.000 € en un banc que ofereix el 5% anual, segons quela liquidació sigui semestral, trimestral o mensual. 11. Per un dipòsit de 15.000 € hem obtingut al cap de dos anys un benefici de 560 €. Quin ha estat l’interès simple aplicat ?

12. Calcula quinbenefici produirà un capital de 35.000 € durant 900 dies al 6,5% d’interès simple anual. 13. Volem efectuar un dipòsit de 2.000 € a dos anys. Quina opció és més beneficiosa, un interès simple al 6%...
tracking img