Matematicas

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 44 (10770 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 11 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
MATEMÀTIQUES

Introducció

Les matemàtiques són un conjunt de coneixements associats en una primera aproximació als nombres i les formes, que progressivament es completen fins a constituir una manera valuosa d’analitzar situacions diverses. Permeten estructurar el coneixement que s’obté de la realitat, analitzar-la i aconseguir-ne una nova informació per conèixer-la millor, valorar-la iprendre decisions. La major complexitat de les eines matemàtiques que hom sigui capaç d’utilitzar permet, alhora, el tractament d’una gran varietat de situacions i una informació més variada. Per això, al llarg de l’escolaritat bàsica, l’aprenentatge de la disciplina ha d’anar dirigit a enriquir les seves possibilitats d’utilització.

S’entenen així les matemàtiques com un conjunt d’idees i maneresd’actuar que suposen no només utilitzar quantitats i formes geomètriques sinó, i sobretot, fer-se preguntes, obtenir models i identificar relacions i estructures, de manera que, en analitzar els fenòmens i situacions que es presenten en la realitat, es puguin obtenir informacions i conclusions que inicialment no estaven explícites. Concebudes d’aquesta manera, les matemàtiques incorporen lescaracterístiques que els han estat assignades tradicionalment i que s’identifiquen amb la deducció, la precisió, el rigor, la seguretat, etc., però són i aporten molt més del que es dedueix d’aquests termes. També són inducció, estimació, aproximació, probabilitat i temptativa, i milloren la capacitat d’enfrontar-se a situacions obertes, sense una solució única i tancada.

Tot això es reflecteix en ladoble funció que es dóna a l’aprenentatge escolar de les matemàtiques i que manté la seva validesa, encara que amb una interpretació més àmplia: s’aprenen matemàtiques perquè són útils en altres àmbits de la vida quotidiana, en el món laboral, per aprendre altres coses, etc. i, també, pel que aporta el seu aprenentatge a la formació intel•lectual general, en concret les destreses susceptibles de serutilitzades en una gamma àmplia de casos particulars, i que contribueixen, per si mateixes, a potenciar capacitats cognitives de l’alumnat.

A l’educació primària se cerca assolir una alfabetització numèrica eficaç, entesa com la capacitat per enfrontar-se amb èxit a situacions en les quals intervinguin els nombres i les seves relacions, permetent obtenir informació efectiva, directament o permitjà de la comparació, l’estimació i el càlcul mental o escrit. És important ressaltar que per aconseguir una vertadera alfabetització numèrica no és suficient dominar els algoritmes de càlcul escrit, es necessita també, i principalment, actuar amb confiança davant els nombres i les quantitats, utilitzar-los sempre que sigui pertinent i identificar les relacions bàsiques que es donen entre ells.L’objectiu fonamental d’aquesta àrea és despertar la curiositat per les matemàtiques, l’interès i l’esforç per entendre-les. Les característiques de l’alumnat d’aquesta etapa propicien un treball mitjançant el joc i la matemàtica creativa, fet que no es pot desaprofitar per estimular la creativitat i l’autonomia personal. És important que el primer contacte dels infants amb les matemàtiques —lapresentació—, es faci d’una manera contextualitzada.

El sentit d’aquesta àrea a l’educació primària és eminentment empíric; els continguts d’aprenentatge prenen com a referència allò que resulta familiar i proper a l’alumnat, i s’aborden en contextos de resolució de problemes i de contrast de punts de vista. Els nins i nines han d’aprendre matemàtiques utilitzant-les en contextos relacionatsamb situacions de la vida diària, per adquirir progressivament coneixements més complexos a partir de les experiències i els coneixements previs.

Les característiques de l’adquisició del coneixement matemàtic, com també els diferents aspectes que ha d’atendre aquesta àrea, són de màxima importància a l’educació primària. Gran part dels continguts matemàtics, pel seu grau de formalització,...
tracking img