Materiales bituminosos

Páginas: 9 (2023 palabras) Publicado: 27 de diciembre de 2010
ÍNDEX

Historia 1
Classificació 1
- betums 1
- quitrans 2
Composició química 2
Estat i obtenció 3
- betums naturals 3
- betums artificials 3
-quitrans 5
- betums fluidificats 5
- emulsions bituminoses 5
Especificacions 6
- quitrans 6
- betums asfàltics de penetració 6
- betums asfàltics oxidats 6
- betums fluidificats 7
- emulsions asfàltiques 7
Propietats i det3erminació deles mateixes 7
- betums asfàltics 7
- Viscositat 8
- Susceptibilitat 8
- Penetració 8
- Punt de reblaniment 9
- Índex de penetració 9
- Ductilitat 10
- Fragilitat 10
- Solubilitat en tricloroetà 10
- Pèrdua per escalfament 10
- Contingut d’aigua per destil·lació 11
- Contingut de quitrà 11
- Temperatura d’inflamació 11
-Temperatura de combustió 11
- betums fluidificats 11
- emulsions asfàltiques 11
- pH (anionic o cationic) 12
- contingut de lligant i aigua 12
- sedimentació 12
- tamisat 12
- miscibilitat en aigua 12
- barrejat de ciment 12
Aplicacions 12
- impermeabilitzacions 12
- impermeabilitzacions d’edificis 12
- impermeabilitzacions en massa 13
- pinturesasfàltiques 13
- membranes asfàltiques 13
- paviments de carreteres 14
- recs d’imprimació 15
- recs d’adherència 15
- tractaments superficials 15
- macadam bituminos per penetració amb lligant viscós 15
- macadam bituminos per penetració amb lligant fluït 15
- lletades bituminoses 16
- barreges bituminoses 16
- Annexes- especificacions del quitrà 18
- especificacions de betums asfàltics 18
- especificacions de betums oxidats 19
- especificacions de betums fluidificats de curat ràpid 19
- especificacions de betums fluidificats de curat mig 19
- especificacions de betums fluxats 20
- especificacions d’emulsions cationiques 20
- especificacions d’emulsions anioniques 21HISTORIA

El betum es un dels materials de construcció mes antics que existeixen. L’any 3.800 a.C, a Mesopotàmia i la vall de l’Hindú ja l’utilitzaven en la construcció. S’utilitzava com a material aglomerant, per la construcció de camins i com a impermeabilitzants d’estancs i dipòsits d’aigua.
A Egipte s’utilitzaren com a aglomerants i en embalsamaments.
A França s’utilitzen per primeravegada roques asfàltiques per la construcció de carreteres, paviments de ponts i aceres.
El primer asfàltic es construeix a Newark (USA) al 1870.
I al 1902 en USA s’aconseguiren 20.000T d’asfalt a partir de la destil·lació del petroli, per a la pavimentació de carreteres.
Al principi només s’utilitzaven betums naturals, però actualment la majoria de productes bituminosos utilitzats en laconstrucció procedeixen de la destil·lació del petroli o de carbons.
En l’actualitat, l’indústria dels materials bituminosos està molt desenvolupada, amb una química molt complexa, on es produeixen una gran varietat de productes bituminosos, amb infinitat de característiques, que s’ajusten per Es poden utilitzar com a primeres matèries cobrint perfectament a les exigències de qualsevol demanda.CLASSIFICACIÓ

Els materials bituminosos poden dividir-se en dos grans grups: betums y quitrans.
Els dos posseeixen característiques semblants i de diferents:
|quitrà |Betum |
|Termoplàstics |Termoplàstics|
|No miscibles en aigua |No miscibles en aigua |
|Actuen com aglomerants |Actuen com aglomerants |
|Primeres matèries d’altres productes |Primeres matèries d’altres productes...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Materiales Bituminosos
  • Materiales bituminosos
  • materiales bituminosos
  • Materiales Bituminosos
  • Materiales Bituminosos
  • Materiales bituminosos
  • Materiales bituminosos y geosinteticos
  • MATERIALES AGLOMERANTES O CEMENTANTES y BITUMINOSOS

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS