Memòria

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 12 (2930 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Processos Psicològics Bàsics

La memòria
Avui dia s’ha passat de considerar la memòria com una capacitat humana amb entitat unitària a definir la memòria com un conjunt multidimensional de processos d’adquisició, retenció i recuperació d’informació la naturalesa dels quals és molt diversa.
Els processos de memòria no operen aïlladament, sinó en contínua interacció amb processos perceptius,d’atenció i lingüístics. De la mateixa manera, no podem entendre el pensament i l’aprenentatge sense atendre d’alguna manera els processos de memòria que hi ha implicats. Finalment, haurem d’assenyalar que altres factors psicològics individuals (p. e. estat emocional, edat,) i interindividuals (l’individu es desenvolupa en un medi social) modularan contínuament els processos de memòria.

1.Nivellsd’anàlisi i explicació de la memòria humana
Tots sabem què és la memòria; contínuament intentem extreure de l’entorn informacions i emmagatzemar-les perquè pensem que ens poden ser útils en un futur. Sense aquesta capacitat de retenir, emmagatzemar i recuperar informació, el nostre entorn ens apareixeria contínuament nou i imprevisible.
Aquesta necessitat d’adaptació al medi per a la supervivènciaés la que determina que la memòria sigui una facultat generalitzada entre els éssers vius.
1.1. Diversitat dels processos de memòria
La memòria exerceix un paper fonamental en molts dels processos cognitius.
Les funcions de la memòria no es limiten a aquelles en les quals les persones intentem retenir i recuperar informació de manera voluntària, sinó a qualsevol procés mental (moltes vegadesinvoluntari i inconscient) que impliqui l’adquisició, la retenció i la posterior recuperació de qualsevol tipus d’informació.
1.2. Nivells d’explicació de la memòria humana
La psicologia actual s’ha d’acostar a l’estudi i l’explicació de la memòria i ha d’intentar abordar amb els mètodes d’investigació més adequats les diferents facetes del que entenem per memòria.
Aquí convé introduir unconcepte força complex, el de nivell d’explicació (Marr, 1982).
Per a entendre aquest concepte, en relació amb l’explicació psicològica, comencem assenyalant un fet conegut de sobres avui dia: tots els processos mentals i la conducta que desenvolupen els organismes són conseqüència de l’activitat fisicoquímica del sistema nerviós.
Podem estudiar la memòria mitjançant alguns mètodes que ens permetenenregistrar aquesta activitat nerviosa i extreure’n algunes conclusions explicatives. Això és el que fa una disciplina propera a la psicologia, la neurofisiologia.
Tenint en compte tot això, podem començar a entendre la necessitat que les diferents disciplines incorporin un nivell d’explicació adequat a l’enfocament des del qual aborden el seu objecte d’estudi. A més, dins de la mateixapsicologia de la memòria trobem, com veurem al llarg d’aquest mòdul, diferents nivells d’explicació que es correspondran amb diferents aspectes de la memòria.
1.3. Pressupòsits bàsics
L’actual psicologia dels processos bàsics suposa que l’activitat electroquímica del sistema nerviós és el suport físic d’una sèrie de representacions mentals (que podem descriure com a entitats simbòliques) de les cosesdel món exterior i del nostre món mental particular.
Els processos mentals es podrien explicar com a operacions o manipulacions sobre aquestes representacions (igual que un programa d’ordinador que manipula símbols) que donarien lloc a altres representacions mentals i/o a les conductes que podem observar (verbals o motrius).
El nivell d’explicació propi de la psicologia dels processos bàsics,l’anomenada metàfora de l’ordinador, intentaria abordar l’estructura simbò-lica que adopten les representacions en la ment, els processos o les manipulacions que experimenten i els diferents sistemes que executen els processos sobre les representacions (Rivière, 1987).
Els aspectes que acabem d’assenyalar orienten els dos enfocaments principals amb els quals s’aborda en l’actualitat l’estudi...
tracking img