Memoria radio

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 12 (2815 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA RADIO MUNICIPAL DE

L’AJUNTAMENT DE:

CANET DE MAR

Per Sergio Gómez-Limón Montoya

- ÍNDEX –

1. Objecte

2. Ubicació dels estudis

3. Ubicació del Centre Emissor

3.1. Plànol topogràfic indicant la situació del Centre Emissor

3.2. Cota de la base de l’antena

3.3. Coordenades geogràfiques

3.4.Perfils topogràfics

4. Descripció de Sistema Radiant

4.1. Altura del Centre Elèctric de l’antena

4.2. descripció del Sistema Radiant

5. Descripció de les instal·lacions d’emissió

5.1. Esquema en blocs de l’instal·lació

5.2. Potència nominal i de sortida

5.3. Descripció de la línia de transmissió i dispositius addicionals

5.4. Freqüència de treball

6.Instal·lacions complementàries

7. Instal·lacions de producció ( estudis )

MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES D’EMISSIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE L’AJUNTAMENT DE: Canet de mar

1. Objecte

Al Decret 263/90 del 23 d’octubre del 1990, permet sol·licitar per part d’aquest ajuntament una emissora en modulació de freqüència en ones mètriques, en l’apartat 2-d, exigeix que junt al’altre documentació de la presentació d’aquesta Memòria Descriptiva de les Instal·lacions, atenent-se a les dades exigides.

2. Ubicació dels estudis

Els estudis estaran ubicats dintre del Municipi de la població de Canet de mar.
Sent aquest el mateix de l’ajuntament sol·licitant.

Ràdio Radio Canet FM

Emissora Municipal de Canet de MarNom del lloc Vistamar

Carrer / Plaça Afores

Codi Postal 08360

Població Canet de Mar

Comarca Maresme

Província Barcelona

Telèfon 93 756 49 13

FAX / TELEX 93 756 53 12

3.Ubicació del Centre Emissor

1. Per l’ubicació del Centre Emissor. S’ha escollit un punt del terme municipal, des de el qual permet donar cobertura a la zona de servei de l’emissora.

S’ha realitzat la elecció, atenent a les infrastructures, intentant que aquesta zona de cobertura coincideixi amb la competència territorial d’aquest ajuntament.

El Centre Emissor està ubicat enla següent adreça postal:

Denominació del lloc: Plana Vistamar

Plànol topogràfic escala 1:50.000, senyalant l’ubicació de l’emplaçament de l’antena.

EN AQUEST PUNT S’INSERTARÀ EL MAPA TOPOGRÀFIC

DEGUDAMENT MARCAT

( Aquest plànol serà el full nº 4 )

2. La cota Geogràfica del terreny en el punt d’ubicació de la base de l’antena,referent al nivell del mar, es de: 60 metres.

3. Les coordenades Geogràfiques del punt d’ubicació de la base de l’antena, referides
Al Meridià de Greenwich, és de :

Latitud: 41 graus 35 Minuts 579 Segons N

Longitud 2 graus 36 Minuts 53 Segons E

4. S’han realitzat 12 perfils topogràfics cada 30º, i començant des de el nord amb el sentit de les agulles delrellotge, i amb centre en la base de l’antena.

Aquests perfils s’han fet en 12 plànols, que s’acompanyen representant la corba nivell en el tram de 1 Km. a 15 Km. Amb una freqüència de cada 500 metres.

En cada un dels plànols, s’indica el azimut a que correspon

EN AQUEST PUNT S’INSERTARAN ELS DOTZE PLÀNOLS AMB ELS DOTZE PERFILS

( Els dotze fulls de perfil seranles pàgines de la 6 a la 17 les dues incloses )

Calculs

|Nº havitants |PRA máx (W) |PRA máx (dB/W) |
|< 10.000 |50 |17 |
|10.000 – 50.000...