Memoria

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (328 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 28 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
DOCUMENT D’ANÀLISI DEL PEC
RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2010, de les direccions generals d’Ordenació i Centres Docents,
d’Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i Formació Professional i dePersonal, per la qual es dicten i
aproven instruccions per a l’organització i el funcionament en les escoles d’Educació Infantil de Segon
Cicle i col·legis d’Educació Primària per al curs 2010-2011.
2.El Projecte educatiu s’elaborarà partint de l’anàlisi prèvia de les necessitats específiques de
l’alumnat i del context escolar, socioeconòmic, cultural i sociolingüístic del centre. L’elaboració iel contingut s’ajustaran al que disposa l’article 121 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’Educació, i l’article 88 del Decret 233/1997, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i
Funcional deles escoles d’Educació Infantil i dels col·legis Educació Primària. Este inclourà:
– Valors, objectius i prioritats d’actuació, d’acord amb la identitat del centre i la consecució dels
fins queestablixen la Llei Orgànica 2/2006 d’Educació i la Llei d’Ús i Ensenyament del
Valencià.
– La concreció dels currículums, una vegada aprovats pel claustre
– El tractament transversal de l’educació envalors en les diferents àrees, amb especial
referència a l’educació en la convivència escolar, familiar i social, així com a la resolució de
conflictes, respectant el principi de no-discriminació id’inclusió educativa com a valors
fonamentals.
– El Pla de convivència
– El Pla d’acció tutorial
– El Pla de normalització lingüística
– El Reglament de règim interior del centre
– El dissenyparticular del programa d’educació plurilingüe, programa experimental plurilingüe o
programes d’educació bilingüe que aplique el centre.
– Les mesures d’atenció a la diversitat de l’alumnat
– Elscriteris bàsics que han d’orientar:
· L’organització i funcionament del centre.
· La participació dels diversos estaments de la comunitat educativa.
· La coordinació amb els servicis del municipi,...
tracking img