Memoria

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 17 (4099 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 31 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
MEMÒRIA DE CURS
TEORIES DE LA COMUNICACIÓ

CARLA AMELLER GORNÉS 1279135
2n Periodisme, Primer Semestre
Teories de la Comunicació
Gener 2012

1. EXPERIÈNCIA PERSONAL DE L’ASSIGNATURA
Mitjançant la presentació de temes tant diversos, l’assignatura de Teories de la Comunicació permet arribar a la reflexió i fins i tot, al compartiment d’opinions amb els autors o a la objecció.
Esconsidera de gran ajuda la possibilitat de tenir lectures de reforç, fàcilment disponibles a Internet o trobades al Campus Virtual, tot i que en ocasions s’han fet immensament pesades.
Per a les classes magistrals, l’exposició mitjançant Power Point o Word projectats a la pantalla també ha estat valorada positivament, ja que en ocasions es fa més fàcil entendre un discurs teòric si està representatgràficament o esquemàtica, i no només explicat amb la parla.
Per últim, cal fer referència als seminaris. Des del meu punt de vista, podrien haver estat un espai dedicat a parlar de temes més concrets i anecdòtics, relacionats amb el tema general de les Teories de la Comunicació. Per exemple, s’hagués pogut proposar la visita de persones dedicades a l’àmbit de la Comunicació i que amb unaconferència podrien haver aportat coneixements addicionals, com va ser el cas de Marta Rizo amb la seva conferència sobre Comunicació Interpersonal.
2. EXPECTATIVES PRÈVIES A L’INICI DEL CURS
Com el seu nom bé indica, es preveia que en aquesta assignatura s’exposarien les diferents teories que s’han anat desenvolupant entorn dels processos de comunicació, des dels més primitius, com la parla il’oralitat, fins a la transformació tecnològica actual, amb la presència de grans xarxes de comunicació global, com la xarxa World Wide Web.

3. IDENTIFICACIÓ DELS TEMES MÉS INTERESSANTS DE CADA UNA DE LES QUATRE PARTS DE L’ASSIGNATURA
a) Comunicació interpersonal i comunitària

L’assignatura de Teories de la Comunicació va iniciar-se amb un interessant text de Marta Rizo sobre la ComunicacióInterpersonal. La combinació de temes que fan referència a la societat, la psicologia i el comportament humà, la llengua, i la comunicació sempre ha estat un dels més interessants estudis per a qualsevol estudiant de comunicació. Per a un estudiant de periodisme, futur comunicòleg, l’estudi de Marta Rizo representa un veritable conjunt d’eines bàsiques per a la comprensió dels processos decomunicació.

Abans d’introduir-se en el món de les relacions comunicatives, quelcom compren que els processos comunicatius es basen en la transmissió d’informació (missatges), entre dos subjectes, l’emissor (persona que envia el missatge) i receptor (persona que rep la informació), a través d’un canal (mitjà a través del qual s’envia el missatge), amb un codi (conjunt de signes necessaris per al’elaboració del missatge que tant l’emissor com el receptor han de conèixer per a poder descodificar el missatge).

En el seu text La Comunicación Interpersonal. Una introducción a sus aspectos teòricos, metodológicos y empírico, Marta Rizo situa el lector distingint en primer terme els conceptes com “comunicologia”, de “comunicació interpersonal” i quines són les esferes que tracta el “camp acadèmicde la comunicació”. Explica com el fenomen de comunicar, intercanviar, compartir, posar en comú informació, no està directament relacionat amb la comunicació mediàtica, ja que s’entén que aquesta és merament transmissió d’informació sense resposta immediata, mentre que la comunicació significa interacció entre dos subjectes, és a dir, enviar informació i rebre contestació en una situació deco-presència en el mateix espai i temps, sense ser mediatitzada tecnològicament. L’autora determina tres components bàsics per a definir els processos de comunicació interpersonals i distingir-los d’altres processos de difusió d’informació: la reciprocitat entre l’emissor i el receptor, l’acte exclusiu entre ésser humans i l’intercanvi de informació.

Com s’ha dit en aquest últim paràgraf,...
tracking img