Mercats i conducta

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1297 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 1 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
La popularitat de la nova generació de telèfons mòbils ha portat un empresari a obrir una botiga per vendre el nou i-phone 4 en un poblet de muntanya. L’empresari estima que la funció de demanda mensual d’i-phones és P= 850 -60qd (on P representa el preu d’un i-phone en euros i qd és la quantitat d’i-phones demandada mensualment en unitats). La funció d’oferta és representada per l’equació P= 350+ 40qs, on P és el preu d’un i-phone i qs és la quantitat ofertada mensualment en unitats.

Responeu les preguntes Q1 a Q3 respecte a l’escenari que us hem resumit al paràgraf anterior:

Q1. Indiqueu quina de les següents respostes és correcta respecte a l’equilibri de mercat i mostreu aquest equilibri gràficament en un diagrama on il·lustreu les funcions d’oferta i de demanda de mercat.a. La quantitat d’iphones a l’equilibri és 550 unitats i el preu d’equilibri és EUR5
b. La quantitat d’iphones a l’equilibri és 5 unitats i el preu d’equilibri és EUR550
c. No es pot calcular l’equilibri perquè les funcions no són correctes

Oferta= Demanda

O- P=350+40qs ( qs= (P-350) / 40
D- P=850-60qd ( qd= (850-P) / 60

(P-350) / 40 = (850-P) / 60 (60(P-350) = 40(850-P) ( 60p+40p=34000+21000 ( 100p=55000 ( P= 55000/ 100 =550

P=550€

O- P=350+40qs ( 550=350+40qs ( 550-350=40qs ( qs=200/40= 5

Q=5 uds

Q2. Quin és l’excedent del consumidor (EC) i l’excedent del productor (EP) si el mercat es troba en equilibri?

a. EC=750 i EP=500
b. EC=1000 i EP=1500
c. EC=1500 i EP=1000

Q=0 ( Ps=350 y Pd=850 escalcula l’àrea dels triangles.

A=(bxh)/2

Excedent productor = Ap= 5(550-350) /2 =500
Excedent Consumidor= Ac= 5(850-550) /2= 750

L’excedent del consumidor es l’estalvi dels consumidors gràcies a la competència del mercat, i l’excedent del productor son les guanys addicionals dels productors.

Q3. Considerem l’escenari presentat, si el govern imposa un preu màximde EUR430 per cadascun dels i-phones que es venen, el mercat mostrarà un ______(i) per una quantitat de _____ (ii) unitats.

a. (i) excés de demanda; (ii) 5
b. (i) excés d’oferta; (ii) 7
c. (i) excés de demanda; (ii) 7

qs=(430-350) /40 =2
qd=(850-430) /60 =7

Per el preu de 430€ Hi ha un excés de demanda ja que la quantitat que s’oferta es de 2 unitats i laquantitat que es demanda al mercat es de 7 unitats.
La quantitat de demanda es superior que la de oferta.

[pic]

Q4. Només una de les següents alternatives que a continuació és proposen és falsa:

a. L’increment de la renda d’un consumidor resulta en un desplaçament de la corba de demanda d’un bé inferior cap a l’esquerra.
b. L’increment del preu de la Coca Cola resulta en undesplaçament de la corba d’oferta de la Pepsi Cola (bé substitutiu de la Coca Cola) cap a la dreta
c. La reducció de la renda del consumidor resulta en un desplaçament de la corba de demanda d’un bé normal cap a l’esquerra.

L’increment del preu de la Coca Cola com a bé substitutiu fa que es desplaci la corba de la demanda de Pepsi cap a la dreta. Es a dir, augmenta la demanda de Pepsi ila oferta es manté

Q5. El signe de l’elasticitat creuada és positiu...

a. si 2 béns són substitutius
b. si 2 béns són complementaris
c. si un dels 2 béns és normal

Un bé substitutiu es pot trobar quan l'elasticitat preu demanda creuada entre béns és positiva.
És a dir, si augmenta el preu d'un bé i degut a aquest canvi la demanda per un altre bé augmenta, es diuque el primer és substitut de l'altre.

Q6. Quina de les següents afirmacions que a continuació és presenten és certa?
a. En una economia de mercat els recursos s’assignen mitjançant les decisions descentralitzades de molts agents econòmics.
b. En un sistema amb planificació central, l’Estat és el propietari dels béns i és qui pren les decisions de què produir i de com consumir.
c. La...
tracking img