Metode inductiu

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (392 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 18 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
MÈTODE INDUCTIU
S'ha de recordar que per a Bacon la ciència ha de tindre un objectiu pràctic: transformar la Naturalesa per a posar-la al servei de l'home, la qual cosa suposa conèixer-la bé. Pertant, aquest mètode també té finalitat pràctica.

Per a Bacons tot cos té múltiples naturaleses(propietats), les quals tenen com a causa imminent una forma(essència i llei imminent). Aquesta, sempreesta oculta i ha de ser descoberta, per tant, si la descobrim, podrem modificar les seves propietat de forma segura i no per l'atzar.

El mètode inductiu de Bacon correspon a un desenvolupament de lametodologia adequada per a aconseguir la restauració de les ciències. Aquesta es fundà en la lògica experimental i inductiva que universalitza a posteriori, a partir d'una exhaustiva valoració del'experiència i la suma de casos particulars.

L'objectiu d'aquest mètodes era aconseguir “engendrar en un cuerpo una nueva o nuevas naturalezas, transormar unos cuerpos en otros en la medida de loposible “.

El mètode per a descobrir les noves formes és la inducció, aquest recull les dades obtingudes a partir de l' exhaustiva observació de casos particulars. Tot seguit, elabora diferents taulesde confecció amb les dades obtingudes(presència, absència i graus)

1. Taula de presència: com és de constant un fenomen tot i que canviïn altres que hi tenen relació, amb això arriba a laconclusió de que aquest és la forma.

2. Taula d'absència: un fenomen inclou o exclou un altre, l'inclòs o exclòs constituirà la forma o no formarà part d'ella.

3. Taula de graus: en quina mesural'influencia d'un fenomen, per estar més o menys present, afecta a un altre fenomen.

Mitjançant aquestes taules s'arriba a aconseguir veritablement el que la cosa es,com canvia, quina es la sevaestructura en profunditat,etc.

Bacon considera que aquest és l'únic camí per assegurar el coneixement i formular veritables lleis sobre la natura.

Se le reconoce por haber aportado la Lógica al...
tracking img