Metodes pac 1 uoc

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 9 (2096 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 24 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Mètodes d’investigació en educació
PAC 1, Anàlisi de la investigació del professor Antoni Sans | |Gemma González Méndez

|1.- Estàs d’acord amb l’autor –SOLUCIONARI- quan diu que és un disseny quasiexperimental? Per què? que li caldria per ser un |
|disseny experimental? |
|M. Álvarez(1991) |

Al solucionari del mòdul ens comenta el següent:

M.Álvarez (1991)

Disseny:

“Tot i que l’informe classifica el disseny com a experimental, hem d’entendre que es refereix al seu enfocament experimental. De fet, seguint la nostra terminologia, diríem que ésquasiexperimental (no es trien els subjectes a l’atzar, sinó que es treballa amb grups de subjectes ja formats). En conclusió, creiem que es tracta d’un disseny pretest-posttest amb grup de control no equivalent.”
Tal i com indica el propi informe, trobem que seria un disseny experimental de pretest-postest amb un grup de control, però al analitzar les característiques de la investigació podríem dir que estracta d’un disseny quasiexperimental ja que no compleix característiques bàsiques d’un dissenys experimental com ara, que els grups siguin escollits de manera aleatòria.
L’autor classifica l’experiment de quasiexpermental perquè es treballa amb grups de subjectes ja formats, son grups d’estudi constituïts, sense haver-hi una assignació aleatòria dels subjectes.
Per a que sigui un experimentexperimental, hauríem de poder contrastar l’existència de causalitat entre una variable i el fenomen que produeix. Un experiment experimental implica un control, una manipulació i un registre estricte de les variables implicades en l’experiment per a l’estudi. Per garantir aquest tipus d’experiment, han d’haver-hi unes condicions que s’han de complir entre dos fenòmens exemple A i B per a que pugueminferir que existeix una relació de causa – efecte entre ells.
Al experiment mostra que el grup experimental i de control, s’han escollit al atzar entre els diferents grups del nivell sol·licitat, però, aquests, estan constituïts per grups ja formats amb anterioritat, per lo tant, les persones dels grups no han sigut escollides al atzar.
Manca argumentació!

|2.- Analitza i justifica lesamenaces a la validesa interna que es dedueixen de la investigació. |

Les amenaces a la validesa interna del estudi d’Antoni Sans “Experimentación de un vocabulario básico y funcional para trabajar la fonética” poden ser:
Historia,
En aquest estudi podem dir que la historia no afecta a la validesa interna del experiment ja que es dona en un curs (1987-88), no en unasèrie d’anys. L’estudi no determina les característiques de les famílies dels alumnes de les diferents escoles ni els nivells culturals. Per tant, podem dir que no existeixen esdeveniments amb els que no comptàvem que poden afectar al resultat durant la investigació.
D’altra banda, durant la investigació, simultàniament, es donen més activitats amb altres grups de nens amb característiquesdiferents als grup inicial.
Selecció,
La selecció dels dos grups va ser escollida al atzar dintre d’uns grups ja formats a les diferents escoles a la ciutat de Barcelona (per tant no va ser d’una manera aleatòria ja que els alumnes, encara que van ser escollits al atzar, ja pertanyien a una mateixa escola de grups ja formats).
El grup en el que es basa l’experiment, està constituït d’un petit grupd’alumnes amb deficiències auditives tant catalanoparlants com castellanoparlants, com en distints nivells escolars (E.G.B., F.P. i Educació Especial) integrats en diverses escoles.
Es van agafar 14 nens i joves d’edats distintes i de trets diferencials, encara que, en un primer moment, no hi hagueren diferencies significatives ni entre ells, ni entre les famílies de les quals provenen.
Al...