Metodes

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1284 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 24 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
PAC1.
Mètodes, dissenys i tècniques d’investigació psicològica
Sergi Valero Ventura

Nom de l’alumne: GEMMA GONZALEZ MENDEZ
1. Assenyala quina de les següents proposicions descriuen millor cadascun dels següents tipus de paradigmes d’investigació: experimental, correlacional i representacional.

• La validesa dels seus resultats descansa en gran mesura en la realització d'un correctemostreig. Experimental? correlacional? o representacional?.

Aquesta proposició pot aproximar-se al paradigma correlacional ja que les diferències individuals són l’objecte d’estudi principal.

• Es caracteritza per l'intent d’un control el més complet possible de les variables que formen part de la investigació. Experimental? correlacional? o representacional?.

Aquesta proposició descriu elparadigma experimental propugnant mètodes per a mesurar l’activitat mental i implicant un control, una manipulació i un registre estricte de les variables implicades en l’experiment per a l’estudi de l’estructura de la ment.

• És molt utilitzat en estudis sobre simulació i Intel·ligència artificial. Experimental? correlacional? o representacional?.

Aquesta proposició descriu el paradigmarepresentacional ja que es basa en estudiar les propietats del sistema real amb la simulació amb models que el representin. En investigació psicològica Ruiz Diaz, (1990) utilitza de manera intensiva la simulació en intel·ligència artificial.

2. Esmenta les 3 condicions que s’han de complir entre dos fenòmens (A i B) perquè puguem inferir que existeix una relació de causa-efecte entre ells, i comes garanteix el compliment de les mateixes en la investigació experimental.

El patró seguit era el de la física basada en el rigor, el control i la precisió. Fechner (1860) estableix un model matemàtic on relaciona la sensació psicològica amb l’estimulació física.
L’increment necessari en la magnitud de l’estímul per a percebre un canvi de sensació és proporcional a la magnitud i constant.Així que per a què es doni una relació entre causa i efecte s’han de donar tres condicions: un increment en la magnitud del estímul, que aquest increment sigui proporcional a la magnitud i a la vegada a la constant.

3. Llegeix la següent investigació:

Un psicopedagog està interessat a determinar quin de tres mètodes d'ensenyament de les matemàtiques (tradicional, audiovisual, multimèdia) és mésefectiu sobre l'aprenentatge de les matemàtiques. Per a això decideix aplicar cada mètode docent a alumnes del mateix nivell educatiu, però de diferents grups. En concret, als alumnes del Grup A els va correspondre el mètode tradicional, als del grup B l'audiovisual i als del grup C el multimèdia.

Atenent a aquesta informació, assenyala:

3.1. Quin va ser la VD?

(L’efecte) seria veure ambquin dels tres mètodes: tradicional, audiovisual o multimèdia l’aprenentatge de les matemàtiques pot ser més efectiu.
Seria utilitzar tres tipus de metodologies diferents.

3.2. Quin va ser la VI?
(La causa) Aprendre matemàtiques més efectivament al grup A amb el mètode tradicional, al grup B amb el mètode audiovisual i al grup C amb el mètode multimèdia.
Seria la utilització de mètodesefectius per aprendre matemàtiques.

3.3. Quin tipus d'investigació va ser, experimental, quasiexperimental o d'enquestes? Per què?.

El tipus d’investigació seria experimental ja que es divideixen als alumnes en tres grups aleatòriament i també se’ls designa cada metodologia de manera aleatòria.

4. Ordena i compon una referència bibliogràfica d'acord amb l'estil de referenciació de l'APAemprant els següents elements.

• Applied Measurement in Education.
• Hambleton, R.K.; Rogers, H.J
• 313-334
• 2
• 1989
• Detecting potentially biased test ítems: Comparison of IRT area and Estovalles-Haenszel methods

Referència correctament composta:
Hambleton, R.K.; Rogers, H.J (1989) Applied Measurement in Education. Detecting potentially biased test ítems: Comparison of IRT area and...
tracking img