Metrologia

Páginas: 29 (7027 palabras) Publicado: 21 de marzo de 2011
Metrologia
Podries explicar en quines situacions, a part de les que es donen en la construcció de peces, és imprescindible mesurar, comprovar o verificar?

Mesures i unitats

Des de sempre i en la majoria d’activitats de la humanitat, ha sorgit la necessitat de comptar i mesurar: en la ciència (per expressar els resultats dels fets observats), en la indústria (per a la construcció delsseus objectes), en el comerç (per valorar amb més exactitud els seus intercanvis comercials), etc.

Recorda que mesurar és el procediment de comparar una magnitud coneguda presa com a unitat, amb una altra de la mateixa naturalesa, per trobar la relació existent entre elles. Aquesta relació ens permetrà expressar el valor de la nova magnitud. Has d’entendre per magnitud tot allò que és susceptiblede mesurar, com ara la longitud, la massa o el temps. Llavors de l’acció de mesurar en diem mesurament i el resultat que n’obtenim és la mida o mesura.

Com a conseqüència de la importància del mesurament ha sorgit la metrologia com a ciència que estudia el mesurament de les diferents magnituds, els sistemes d’unitats i estableix els requisits per a la fabricació dels instruments de mesura.Modernament, amb el desenvolupament tecnològic i la necessitat d’aplicar la metrologia a les activitats industrials, s’ha creat la metrotècnia, que es defineix com la metrologia referida a la tècnica, és a dir, aplicada a la tecnologia industrial, la qual tracta temes com ara conèixer els instruments de mesura, instruccions per al seu maneig i conservació..., i, a més, dóna les bases perrealitzar les mesures correctament.

Sistemes d’unitats

Tota mesura s’expressa en tres parts: la magnitud, el valor i les unitats. Així diem: la temperatura de l’aigua de mar és de 19 °C, indicant la magnitud (la temperatura), el valor (19), i les unitats (°C), que és l’abreujament de graus centígrads. Cal tenir present, però, que la majoria de vegades les unitats ens indiquen ja la magnitud de laqual es tracta.

Tanmateix, però, un dels problemes que sorgeixen en el mesurament és el sistema d’unitats que cal emprar. Les necessitats que s’han anat creant en el decurs dels temps, juntament amb les diferents cultures existents, han generat sistemes d’unitats també diferents. De fet, antigament les unitats de mesura variaven molt d’un lloc a l’altre i gairebé canviaven d’una comarca a unaaltra.

Actualment s’intenten homogeneïtzar, de manera que siguin úniques, per tal que tothom utilitzi les mateixes. Això és així degut a l’expansió de les comunicacions i a la necessitat del constant intercanvi a nivell internacional de recursos i d’informació de tota mena. Per això s’ha creat el Sistema Internacional d’Unitats (SI), que és el més usat i és el que cal seguir en tots els àmbits.Unitats SI

Unitats bàsiques

Longitud El metre (m) és la distància recorreguda per la llum en el buit en: 1/299 792 458 s.

Temps El segon (s) és la durada de 9 192 631 770 períodes de la radiació corresponent a la transició entre els dos nivells hiperfins de l’estat fonamental de l’àtom de 133Cs.

Massa El quilogram (kg) és la massa d’un objecte patró internacional conservat aSèvres, França.

Corrent L’ampere (A) és el corrent en dos conductors rectilinis paral·lels i molt llargs separats per una distància d’1 m, que produeix entre ells una força magnètica per unitat de longitud de 2 x 10–7 N/m.

Temperatura El kelvin (K) és 1/273,16 de la temperatura termodinàmica del punt triple de l’aigua.

Intensitat lluminosa La candela (cd) és la intensitat lluminosa, en ladirecció perpendicular, d’una superfície d’1/600 000 m2 d’àrea d’un cos negre a la temperatura de la congelació del platí a una pressió d’1 atm.

Unitats derivades
Força Newton (N) 1 N = 1 kg · m/s2
Treball, energia Joule (J) 1 J = 1 N · m
Potència Watt (W) 1 W = 1 J/s
Freqüència Hertz (Hz) 1 Hz = s–1
Càrrega Coulomb (C) 1 C = 1 A · s
Potencial Volt (V) 1 V = 1 J/C
Resistència Ohm...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Metrologia
  • Metrologia
  • Metrologia
  • Metrologia
  • Metrologia
  • metrologia
  • METROLOGIA
  • metrologia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS