Mi tema

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 82 (20428 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 10 de septiembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
ÔßÍ ÎßÆÑÒÛÍ ÜÛÔ ÜÛÎÛÝØÑ Ì»±®3¿- ¼» ´¿ ¿® ¹«³»²¬¿½·-² ¶« ®3¼·½¿

×ÒÍÌ×ÌËÌÑ ÜÛ ×ÒÊÛÍÌ×ÙßÝ×ÑÒÛÍ ÖËÎSÜ×ÝßÍ
Í»®·» ÜÑÝÌÎ×Òß ÖËÎSÜ×Ýß ô Ò&³ò ïíì ݱ±® ¼·²¿¼±® »¼· ¬±®·¿´æ ο&´ Ó?®¯«»¦ α³»®± Ý«·¼¿¼± ¼» ´¿ »¼·½·-²æ Ö±®¹» Ç»-½¿Ú±® ³¿½·-² »² ½±³°«¬¿¼±®¿æ Ö«¿² λ²¼-² Ó¿®¬3²»¦

ÓßÒËÛÔ ßÌ×ÛÒÆß

ÔßÍ ÎßÆÑÒÛÍ ÜÛÔ ÜÛÎÛÝØÑ
Ì»±®3¿- ¼» ´¿ ¿®¹«³»²¬¿½·-² ¶«®3¼·½¿

ËÒ×ÊÛÎÍ×ÜßÜ ÒßÝ×ÑÒßÔ ßËÌMÒÑÓß ÜÛ ÓWÈ×ÝÑÓWÈ×ÝÑô îððé

Ю·³»®¿ »¼·½·-²æ îððí Í»¹«²¼¿ ®»·³°®»-·-²æ îððë Ì»®½»®¿ ®»·³°®»-·-²æ îððé ÜÎ w îððéò ˲·ª»®-·¼¿¼ Ò¿½·±²¿´ ß«¬-²±³¿ ¼» Ó7¨·½± ×ÒÍÌ×ÌËÌÑ ÜÛ ×ÒÊÛÍÌ×ÙßÝ×ÑÒÛÍ ÖËÎSÜ×ÝßÍ Ý·®½«·¬± Ó¿»-¬®± Ó¿®·± ¼» ´¿ Ý«»ª¿ -ñ² Ý·«¼¿¼ ¼» ´¿ ײª»-¬·¹¿½·-² »² Ø«³¿²·¼¿¼»Ý·«¼¿¼ ˲·ª»®-·¬¿®·¿ô ðìëïð Ó7¨·½±ô Üò Úò ׳°®»-± § ¸»½¸± »² Ó7¨·½± ×ÍÞÒ çéðóíîóðíêìóé

ÝÑÒÌÛÒ×ÜÑ Ò±¬¿ °®»´·³·²¿® ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò òò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò È×××

Ю-´±¹± °¿®¿ ´¿ »¼·½·-² ³»¨·½¿²¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ÈÊ×× ÝßÐSÌËÔÑ ÐÎ×ÓÛÎÑ
ÜÛÎÛÝØÑ Ç ßÎÙËÓÛÒÌßÝ×MÒ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

ï ï ï ì è ïí ïì ïé îð îí îë îê

×ò ײ¬®±¼«½½·-² ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ××ò Û´ ?³¾·¬± ¼» ´¿ ¿®¹«³»²¬¿½·-² ¶«®3¼·½¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ×××ò ݱ²¬»¨¬± ¼» ¼»-½«¾®·³·»²¬± §½±²¬»¨¬± ¼» ¶«-¬·º·½¿½·-²æ »¨ó °´·½¿® § ¶«-¬·º·½¿® ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ×Êò Û´ ½±²½»°¬± ¼» ª¿´·¼»¦ ¼»¼«½¬·ª¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò Êò ݱ®®»½½·-² º±®³¿´ § ½±®®»½½·-² ³¿¬»®·¿´ ¼» ´±- ¿®¹«³»²¬±- ò Ê×ò Í·´±¹·-³± ¬»-®·½± § -·´±¹·-³± °®?½¬·½± ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò Ê××ò ß®¹«³»²¬±- ¼»¼«½¬·ª±- § ²± ¼»¼«½¬·ª±- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò Ê×××ò Û´ -·´±¹·-³± ¶«¼·½·¿´ § -«- ´3³·¬»ò ò ò ò ò ò òò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ×Èò ß-°»½¬±- ²±®³¿¬·ª±- § º?½¬·½±- ¼» ´¿ ¿®¹«³»²¬¿½·-² ¶«®3¼·½¿ Èò Ö«-¬·º·½¿½·-² ·²¬»®²¿ § ¶«-¬·º·½¿½·-² »¨¬»®²¿ È×ò Ô-¹·½¿ ¶«®3¼·½¿ § ¿®¹«³»²¬¿½·-² ¶«®3¼·½¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ÝßÐSÌËÔÑ ÍÛÙËÒÜÑ
Ôß ÌMÐ×Ýß Ç ÛÔ ÎßÆÑÒßÓ×ÛÒÌÑ ÖËÎSÜ×ÝÑ ò ò ò ò ò ò ò ò ò

îç îç íî

×ò Û´ ½±²¬»¨¬± ¼» ¿°¿®·½·-² ¼» ´¿ ¬-°·½¿ ¶«®3¼·½¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ××ò ̸»±¼±® Ê·»¸©»¹æ «²¿½±²½»°½·-² ¬-°·½¿ ¼»´ ®¿¦±²¿³·»²¬± ¶«®3¼·½± ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò
Ê××

Ê×××

ÝÑÒÌÛÒ×ÜÑ

ïò Û´ ¼»-¿®®±´´± ¸·-¬-®·½± ¼» ´¿ ¬-°·½¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò îò Ý¿®¿½¬»®3-¬·½¿- ¼» ´¿ ¬-°·½¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò íò Ì-°·½¿ § ¶«®·-°®«¼»²½·¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ×××ò ݱ²-·¼»®¿½·±²»- ½®3¬·½¿- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ïò ׳°®»½·-·±²»-½±²½»°¬«¿´»- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò îò Ô¿ º±®¬«²¿ ¸·-¬-®·½¿ ¼» ´¿ ¬-°·½¿ § ¼» ´¿ ´-¹·½¿ ò ò ò ò ò ò íò Ì-°·½¿ § ¶«-¬·½·¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ìò a˲¿ ¬»±®3¿ ¼» ´¿ ¿®¹«³»²¬¿½·-² ¶«®3¼·½¿á ò ò ò ò ò ò ò ò ëò ͱ¾®» »´ ¼»-¿®®±´´± ¼» ´¿ ¬-°·½¿ ¶«®3¼·½¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò êò ͱ¾®» »´ ½¿®?½¬»® ¼»-½®·°¬·ª± § °®»-½®·°¬·ª± ¼» ´¿ ¬-°·½¿ ò éò aÏ«7 ¯«»¼¿ ¼» ´¿ ¬-°·½¿ ¶«®3¼·½¿á ò ò ò ò ò ò ò òò ò ò ò ÝßÐSÌËÔÑ ÌÛÎÝÛÎÑ
ÐÛÎÛÔÓßÒ Ç Ôß ÒËÛÊß ÎÛÌMÎ×Ýß ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

íî íí íë íé íé íç ìð ìð ìï ìï ìî

ò ò ò ò ò ò ò ò

ìë ìë ìé ìé ìç ëð ëí êï êë êë êê éð éí éç

×ò Û´ -«®¹·³·»²¬± ¼» ´¿ ²«»ª¿ ®»¬-®·½¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ××ò Ô¿ ½±²½»°½·-² ®»¬-®·½¿ ¼»´ ®¿¦±²¿³·»²¬± ¶«®3¼·½± ïò Ô-¹·½¿ § ®»¬-®·½¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò îò Ô±- °®»-«°«»-¬±- ¼» ´¿ ¿®¹«³»²¬¿½·-²ò ò ò ò ò íò Û´ °«²¬± ¼» °¿®¬·¼¿ ¼» ´¿ ¿®¹«³»²¬¿½·-² ò ò ò ò ìò Ô¿- ¬7½²·½¿- ¿®¹«³»²¬¿¬·ª¿- ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

×××ò Ô¿ ´-¹·½¿ ½±³± ¿®¹«³»²¬¿½·-² ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ×Êò ˲¿ ª¿´±®¿½·-² ½®3¬·½¿ ¼» ´¿ ¬»±®3¿ ¼» л®»´³¿² ò ò ò ò ò ò ò ïò ˲¿ ¬»±®3¿ ¼» ´¿ ®¿¦-² °®?½¬·½¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò îò Ý®3¬·½¿ ½±²½»°¬«¿´ ò ò ò òò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò íò Ý®3¬·½¿ ·¼»±´-¹·½¿ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ìò Ý®3¬·½¿ ¼» ´¿ ½±²½»°½·-² ¼»´ ¼»®»½¸± § ¼»´ ®¿¦±²¿³·»²¬± ¶«®3¼·½± ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ëò ݱ²½´«-·-² ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò

ÝÑÒÌÛÒ×ÜÑ

×È

ÝßÐSÌËÔÑ ÝËßÎÌÑ
Ôß ÌÛÑÎSß ÜÛ Ôß ßÎÙËÓÛÒÌßÝ×MÒ ÜÛ ÌÑËÔÓ×Ò ò ò ò...
tracking img