Microeconomia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 10 (2418 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 15 de octubre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Solucions orientatives

Prova d’avaluació continuada PAC1. Mòdul 1

Presentació i objectius

El contingut del mòdul 1 del material del curs ens introdueix en l’estudi de la comptabilitat com a sistema d’informació, del patrimoni empresarial i les seves variacions, i la normalització comptable.

Atès que són conceptes que estudiarem amb més profunditat en els següents mòduls del’assignatura, en aquesta primera Prova d’Avaluació ens centrarem en el concepte del patrimoni empresarial i en algunes de les idees bàsiques del Pla General de Comptabilitat, entre d’altres el principis comptables i la relació de comptes.

Com veureu la Prova està dividida en tres exercicis. En el primer us demanem que analitzeu com canvia la composició del patrimoni d’una empresa a mesura que realitzaoperacions econòmiques, i que comproveu que la igualtat fonamental de la comptabilitat es dona en tot moment.
En el segon exercici us demanem que identifiqueu els elements d’actiu i passiu del patrimoni d’una empresa, que calculeu el valor del seu patrimoni net, i que els ordeneu seguint el model de Balanç de Situació regulat pel Pla General de Comptabilitat. I finalment en el quart exercici heu depresentar un Balanç inicial i fer un càlcul del resultat (punt 1.4. del mòdul) i posteriorment presentar el nou balanç que s’obté un cop realitzat el càlcul del resultat.

Enunciat i proposta de solució

Exercici 1 (2 punts)

SOLUCIÓ:

La identitat comptable bàsica Actiu = Passiu + Patrimoni Net
Aquesta identitat comptable ens indica que el patrimoni empresarial sempre ha de tenir unequilibri entre el que denominem Actiu (estructura econòmica) i el que denominem Passiu i Patrimoni Net (estructura financera).

La informació relativa al patrimoni de l’empresa BERESLAND, SA. a 30 de juny de 2009 és la següent:

|Actiu |= |Passiu |+ |Patrimoni Net |
|Nau comercial ……........ 225.000| |Deutes amb bancs.. 165.000 | |Capital..................210.000 |
|Equips per a processos | |Proveïdors.................27.000 | | |
|d’informació..................... 22.500 | |Creditors.................. 7.500 | | |
|Elements de transport.... 67.500 | || | |
|Mercaderies.................... 13.500 | | | | |
|Clients............................. | | | | |
|45.000 | || | |
|Diner en bancs............... 36.000 | | | | |
| | | | | |
| | || | |
| | |TOTAL PASSIU : 199.500 | |TOTAL NET: 210.000 |
|TOTAL ACTIU : 409.500 | | | | |

Durant el mes de juliol realitza les següents operacions:

a) Durant el mesde juliol l’empresa decideix comprar un programa informàtic que compagina el càlcul de l’estocatge i la facturació de l’empresa. L’import d’aquest és de 890 €. El seu pagament serà a 60 dies vista.

|Actiu |= |Passiu |+ |Patrimoni Net |
|Aplic. Informàtiques....... 890 | |Deutes amb...
tracking img