Millora de la lectura a primaria

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 51 (12606 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 19 de agosto de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
ORIENTACIONS PER A LA MILLORA
DE LA COMPRENSIÓ LECTORA I L’EXPRESSIÓ ESCRITA
Competència comunicativa lingüística – Educació secundària obligatòria Novembre de 2010

1. Introducció .2 2. Competència comunicativa lingüística .4 3. Comprensió lectora .5 4. Expressió escrita .16 5. Referències bibliogràfiques .31 6. Currículum de l’àmbit de llengües .33

www.xtec.cat/edubib

Orientacionsper a la millora de la comprensió lectora i l’expressió escrita

1. Introducció
Aquestes orientacions van adreçades a l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua a l’educació secundària obligatòria. D’acord amb el currículum de l’àmbit de llengües d’aquesta etapa, la competència comunicativa és la primera competència que cal considerar perquè és justament la més global i comuna, i és per aixòque ha de ser atesa des de totes les matèries, ha d’articular els aprenentatges que s’han de fer en totes les llengües, i també ha de ser utilitzada en les diverses activitats educatives del centre per assolir el seu desenvolupament coherent i eficaç. La competència comunicativa es concreta en la competència oral, la competència escrita i la competència audiovisual. Alhora, també hem de considerardues competències més dins l’àmbit de les llengües: la competència plurilingüe i intercultural, indispensable per actuar adequadament en un món plural, multilingüe i multicultural; i la competència literària, que fa possible que els infants i joves puguin comprendre millor el món que els envolta, les altres persones i a si mateixos a través de la lectura d’obres de qualitat i del contacte amb tottipus de construccions de la cultura tradicional. Aquest document facilita orientacions per a la millora de la competència escrita dels joves de l’educació secundària obligatòria, tant des de la vessant receptiva (lectura) com des de la vessant productiva (escriptura), i, per bé que posa l’accent en la comprensió lectora i l’expressió escrita, cal relacionar-la també amb les interaccions orals queafavoriran un aprenentatge cada cop més conscient i eficaç, i amb les dimensions plurilingüe i intercultural i literària. Aquestes orientacions per a la millora de la lectura i l’escriptura també volen contribuir en el procés d’anàlisi dels resultats de les proves externes de l’educació secundària obligatòria (4t curs, diagnòstiques de 2n curs). El procés d’anàlisi de resultats requereixpreguntes, davant dels resultats obtinguts, com ara: què es pot fer per millorar?, què millorar i per a què? Aquesta tipologia de preguntes demana una modalitat de treball basada en la reflexió i el diàleg en el si de l’equip docent de centre i s’ha d’abordar no solament des de protocols o tècniques merament quantitatius, sinó que requereix també de metodologies qualitatives, és a dir, metodologiesorientades a la comprensió dels processos educatius. El treball reflexiu entre el professorat i les deliberacions i acords compartits, ja sigui sobre el treball o sobre les condicions en què es realitza, són actuacions de cabdal importància en aquest procés. Aquestes actuacions han de conduir cap a una millor comprensió de la realitat de l’alumnat, i, per tant, han de facilitar la presa de decisionsorientada a la reelaboració de la pràctica professional, si escau. La reflexió de cada professor/a, després de passar i corregir les proves, és un primer nivell d’avaluació interna des de la perspectiva individual. Aquest és un punt imprescindible sense el qual no es poden fonamentar canvis de més abast. Però els canvis que s’espera que es generin, a partir de l’anàlisi dels resultats de l’avaluació,haurien de situar-se més enllà de l’aula i de l’ensenyant, haurien d’implicarhi tota l’etapa i el claustre. El fet que es disposi de resultats de diferents tipus de proves ofereix l’oportunitat de dur a terme un treball de centre a l’hora de valorar-ne els resultats.
Competència comunicativa lingüística – educació secundària obligatòria
2

Orientacions per a la millora de la comprensió...
tracking img