Model de finançament autonòmic

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1270 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 18 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
CONTINGUTS
 SECCIÓ PRIMERA
 Introducció

 SECCIÓ SEGONA
 Breu explicació dels elements bàsics del Model 2001 i les seves deficiències

 SECCIÓ TERCERA
 Descripció del Nou Model 2009
 Correcció de problemes del modelo 2001
 Objetius aconseguits

 SECCIÓ QUARTA
 Principals Conclusions

Introducció:
 15/07/2009: Consell de política fiscal i FinancieraAcord 6/2009: reforma del sistema de financiació de les Comunitats Autònomes de Règim Comú i Ciutats amb Estatuts d’Autonomía

Objetius:
• Millorar la prestació dels serveis públics autonòmics, especialmente els vinculats a l’Estat de Benestar.

• Escurçar las diferències en financiació entre Comunitats Autònomes
18/09/2009: Butlletí Oficial de les Corts Generals
 Projecte de la LleiOrgànica
 modificació de la LOFCA

 Projecte de Llei
 regula el sistema de financiació de les Comunidats Autònomes de règim comú i ciutats amb Estatut d’Autonomia

 Modificació de determinades normes tributaries

SECCIÓ 2
ESTRUCTURA I PROBLEMES DEL MODEL DE FINANÇAMENT AUTONÒMIC 2001
ESTRUCTURA

 NECESITATS DE DESPESA

 TRIBUTS CEDITS

 FONS DE SUFICIÈNCIA

NECESITATSDE DESPESA ( )
 Despesa que ha de suportar una comunitat autònoma per prestar el mateix nivell de serveis de la seva competència que les altres
 Tres blocs de competències:
• Competències comunes
• Competències de gestió dels serveis sanitaris de la SS
• Competències de gestió dels serveis socials de la SS

1. COMPETÈNCIES COMUNES
 Fons general, les necessitats de despesa esdeterminen amb:


2. COMPETÈNCIES DE GESTIÓ DELS SERVEIS SANITARIS DE LA SS

 Fons general
 Fons específics
1. Programa d’estalvi en incapacitat temporal
2. Fons de cohesió sanitària
 Garantia de mínims

3. COMPETÈNCIES DE GESTIÓ DELS SERVEIS SOCIALS DE LA SS

 Variable de repartiment que s’utilitza és:
 persones majors de 65 anys
 Garantia de mínims

TRIBUTSCEDITS I FONS DE SUFICIÈNCIA
 Tributs cedits  principal font de finançament de les CCAA (IP, ISD, ITPAJD, I. sobre el joc)

 Fons de suficiència  transferència d’anivellació que garanteix equilibri vertical i horitzontal

DEFICIÈNCIES
1. PROCEDIMENT SEGUIT PER A DETERMINAR LES NECESSITATS DE DESPESA:
- El resultat sembla negociat
- Pes decisiu del cost efectiu  Raó
- Càlculincorrecte de la despesa de les CCAA

DEFICIÈNCIES
DEFICIÈNCIES DE CARÀCTER
JURÍDIC - POLÍTIC

SECCIÓ 3

MODEL DE FINANÇAMENT AUTONÒMIC 2009

Estructura del Model 2009
 Integrat per 3 elements fundamentals:

1. Tributs Cedits

2. Necessitats de Despesa

3. Transferències

ELS TRIBUTS CEDITS
 Progressos en els 3 àmbits de la descentralizació tributaria:

– Ampliació delspercentatges de cesió de tributs:
- IRPF y IVA
 fins 50% recaudació

- Impost Especial de Fabricació
 fins 58% recaudació

b) Increment de les competències normatives de les CCAA:
IRPF:
- capacitat per modificar mínim personal i familiar. Límit màxim 10%,
- el•liminació de la restricció de manteniment en la tarifa autonòmica,
- ampliació de l’espai de les deduccionsautonòmiques.
IVA:
- cercar formules que puguin permetre assumir competències normatives en la seva fase minorista,
Imposto Especial de Fabricació:
- anul•lació IVMDH
- adquisició del dret a la fixació dels tipus de gravamen a l’Impost d’Hidrocarburs

c) Reforçar la intervenció de les CCAA en les labors de administració tributaria (central i regional), mitjançant:

- Unió:Consell Superior de Direcció
Comissió Mixta de Coordinació de la Gestió Tributaria

- Ampliació de l’àmbit objectiu

-Delegació de competències en matèria de revisió economicoadministratiu

4 novetats més
1.- Es modifica el càlcul de recaptació normativa d’alguns tributs cedits tradicionalment:
- ITPAJD:
 recaptació 85% any 2009
 anys posteriors: taxa variació...
tracking img