Models d'orientacio i intervencio psicopedagogica, pac 3 uoc

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1782 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 24 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
| |
|Projecte d’intervenció psicopedagògica a l’etapa de secundària |

Situació inicial de la demanda de la intervenció.

La Coordinadora pedagògica a partir dels comentaris de la psicopedagoga delcentre i de les demandes d’una part del professorat vol proposar al claustre la necessitat d’afrontar els problemes de convivència del centre amb la intervenció de l’EAP.

Reformulació de la demanda.

Anàlisis i intervenció per millorar la convivència en el centre, adoptant totes les mesures necessàries per implementar actuacions que contemplin la diversitat dels alumnes a través de processos dereflexió sobre la pràctica educativa i les relacions interpersonals de tota la comunitat educativa.
Estudiar possibles propostes d’actuacions que contemplin la col·laboració de tots els implicats buscant el consens necessari.

Finalitats de la intervenció

1. Cercar la reflexió, el consens i la col·laboració dels diferents professionals del centre per elaborar un pla d’intervenció.
2.Dissenyar activitats, estratègies i ajuts que milloren la convivència atenent a la diversitat del centre.
3. Aportar informació tècnica per part de l’EAP per proposar un pla d’intervenció.
4. Promoure la coordinació del centre i les famílies.

En aquest moment tenim en compte que s’ha d’estudiar la millor manera de respondre a la diversitat present al centre des de les decisions iactuacions més generals a les més particulars. Així, el guió de treball que proposem com a psicopedagogs és:

- Assessorament a la revisió de documents. Revisar els documents del PAT i el RRI per estudiar i comprovar com donen resposta a l’atenció a la diversitat.
o Es pot insistir en el treball de la convivència al centre.
- Assessorament en l’àmbit dels equips de professors.o Veure què pensa el claustre i intentar apropar posicions entre el professorat en relació a com donar resposta a la diversitat d’alumnat present al centre.
o Mesures ordinàries d’atendre la diversitat.
o Fomentar la planificació conjunta i trobar espais i moments per a la coordinació.
- Assessorament en l’àmbit dels alumnes.
o Es pot fer una intervenciógrupal per tal de tractar el tema de la convivència i els aspectes conductuals.
- Assessorament en l’àmbit de les famílies.
o Intentar implicar més les famílies i fer un treball conjunt amb elles.

Per fer aquest tipus d’assessorament podem estar en contacte proper i tenir orientacions dels membres de l’EAP.

Concreció del problema

El problema existent al centre és amb elsalumnes de segon d’ESO del grup B, ja que tenen problemes conductuals i de relació entre els companys. Al mateix temps, no fan cas als professors i els pares no els poden atendre ja que treballen fins tard. Això afecta la convivència del centre.

La situació concreta amb què ens trobem és:

- Tutora grup A: Fa més temps que treballa al centre i defensa la separació dels grups, perquè almenys elgrup A pugui assolir els objectius de l’ESO.
- Tutora grup B: Nova al centre, creu que la separació entre dos grups no és positiva
- Coordinadora pedagògica: Creu que s’ha de fer un treball més comunitari
- Psicopedagoga: Oferir als professors, als alumnes i les famílies estratègies per afrontar els problemes conductuals i de relació amb les companys. Adoptem el paper d’Agent decanvi.
- Pares: Bon nivell econòmic i cultural, però la majoria amb poca dedicació als fills ja que treballen moltes hores

Supòsits i condicionants

- Poca dedicació de les famílies
- Descontrol dels alumnes del grup B per part dels mestres
- Poc respecte als professors i manca d’autoritat

Estratègia d’abordatge

Proposta de pla d’intervenció per poder millorar la...
tracking img