Monografico crae

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1636 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
▪ Què és un Centre Obert?

S’entenen com uns serveis d’atenció a la infància i a l’adolescència i les seves famílies, que realitzen una tasca educativa i preventiva des de la vessant de l’educació social especialitzada durant el temps lliure dels nois/es.

Mitjançant suport educatiu, processos tutorials i un treball comunitari amb altres institucions educatives, s’intenta minimitzar lessituacions d’exclusió social en les que es veuen sotmeses algunes persones o en situacions.

Amb aquesta acció educativa i preventiva s’intervé en els processo personals de nens/es i joves de manera integral

DEFINICIÓ:

Els Centres Obert son serveis diürns, emmarcats, per llei, dins de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Primària, amb la qual cosa són competència de l’administració local, laqual els pots gestionar directament o bé a través de la iniciativa social. Aquests centres realitzen una tasca socioeducativa, durant el temps lliure dels infants, adolescents i joves, donant suport, estimulat i potenciant l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat i la socialització, l’adquisició d’aprenentatge bàsics i d’esbarjo i compensant les mancances de les persones- familiesateses.

Estan destinats a infants, adolescents i joves fins els 18 anys ( tot i que el procés educatiu es pot perllongar fins els 21 anys), prioritàriament a aquells que es troben en una situació de risc, però que tenen encara capacitat per canviar aquesta situació, sense haver de sortir del propi entorn. Tot i que els destinataris principals amb els que es treballa són aquest, és desitjable queels centres oberts atenguin altres infants, adolescents i joves del territori, per tal de poder garantir el principi d’integració: i a l’hora fer una tasca realment preventiva en la detecció precoç de les situacions de risc

Algunes estratègies i serveis tipus d’atenció a la infància
Les línies d’actuació en relació a les polítiques de suport a les famílies abasten diferents dimensions:-serveis de suport a la conciliació de la vida laboral i familiar

-serveis a la infància de 0-3 anys. ( Oferta de places en Escoles Bressol (temps complert i parcial).

-serveis per als infants fora de l’horari escolar (ús de les escoles fora de l’horari escolar, activitats extraescolars, suport a l’estudi dels infants, oferta d’activitats de lleure organitzat –casals d’estiu, etc.

-promoció detemps i espais d’activitats compartides entre els pares i els fills

-polítiques de suport a la flexibilització de la jornada laboral i corresponsabilitació entre homes i dones

-orientació parental sobre la pròpia funció educativa.

-promoció de programes (formatius, d’assessorament, etc.) dirigits a pares i mares per a l’adquisició de competències educatives i suport en la tascaeducativa.

-promoció del debat social sobre el rol educatiu dels pares i mares.

-foment de la relació pares-escoles-ciutat

-suport específic en l’educació dels adolescents..

-serveis d’orientació, assessorament i atenció als adolescents i les seves famílies

-projectes de informació/prevenció de conductes de risc.

-suport a les famílies en situació de vulnerabilitat econòmica i social.-suport a les famílies que viuen en situació de pobresa

-suport a les famílies amb problemes de caràcter convivencial

-serveis d’atenció a situacions de violència intrafamiliar (maltractament infantil, violència de gènere i violència
intergeneracional).

-serveis d’orientació en la funció educativa i de mediació familiar.

-suport a les famílies nouvingudes i a les minories ètniques-suport a famílies monoparentals.

▪ Com s’hi accedeix?

Estan destinats a infants, adolescents i joves fins els 18 anys ( tot i que el procés educatiu es pot perllongar fins els 21 anys), prioritàriament a aquells que es troben en una situació de risc, però que tenen encara capacitat per canviar aquesta situació, sense haver de sortir del propi entorn. Tot i que els destinataris principals...
tracking img