Morfologia valenciano

Páginas: 3 (641 palabras) Publicado: 6 de diciembre de 2011
EL RADICAL VERBAL

En la major part dels verbs catalans, el radical consta d’un únic constituent morfològic i presenta l’estructura segmental CVC

Menys habituals són els radicals que tenenuna estructura segmental diferent (compr- de comprar, cre- de crear, bram- de bramar, evacu- de evacuar, etc.) o que estan formats per més d’un constituent morfològic (com ocorre en les formes derivadesnormalitz- de normalitzar.

En els verbs regulars, el radical és uniforme en totes les formes
El canvi més important té a veure amb els processos de reaccentuació i de reducció vocàlica.les formes flexives tenen un radical àton. En aquestes formes, l’accent cau sobre la síl·laba que conté el morfema de conjugació o sobre l’afix de futur i de condicional: per exemple, cantava,serveix, cantarà i cantaria.

les persones 1, 2, 3 i 6 del present d’indicatiu i de subjuntiu de tots els verbs excepte els incoatius, i la majoria d’infinitius dels verbs de la conjugació II

ELSMORFEMES VERBALS DE PERSONA

La categoria de persona presenta una forta regularitat no solament en els diferents temps i modes d’un verb, sinó també en les diferents conjugacions verbals. la major partde les persones tenen afixos fonèticament realitzats; únicament les persones 1 i 3 no tenen marca formal.

En general, la manca d’afix en les persones 1 i 3 no resulta problemàtica en la majoria detemps verbals, ja que en uns casos les dues persones es diferencien a partir d’altres afixos i en aquells casos en què es produeix sincretisme entre les dues persones, el context o la situaciócomunicativa permeten establir la distinció amb facilitat. Pel que fa a les formes simples, presenten afixos diferents el futur.

La persona 1 del present d’indicatiu presenta diferències segons elsparlars:

* En la major part dels parlars valencians té l’afix -e en els verbs de la conjugació I (cante), però no presenta cap afix vocàlic en la resta de conjugacions (bat, dorm).

La persona 2 de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Valenciano
  • valenciano
  • Valenciano
  • Valenciano
  • Valenciano
  • Valenciano
  • valenciano
  • valenciano

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS