New headway elementary tests

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 123 (30504 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 3 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Elementary

Tests

New

English Course
Amanda Maris

WYDANIE POLSKIE

2

Zbiór testów do podr´cznika New Headway Elementary
Wraz ze wzrostem liczby osób uczących się języka angielskiego rośnie zapotrzebowanie na nowoczesne testy oceniające efekty pracy uczniów i nauczycieli.Wprowadzenie różnych ćwiczeń sprawdzających kompetencje językowe uczniów na początkowym etapie nauczaniapozwoli na gruntowne przygotowanie ich nie tylko do nowej matury ale i rozmaitych konkursów językowych, a także olimpiady języka angielskiego, czy popularnych egzaminów First Certificate oraz Certificate of Advanced English. Proponowany przez nas zbiór testów wraz z załączonymi kryteriami oceny z powodzeniem może być stosowany w każdej szkole, w której korzysta się z podręcznika New HeadwayElementary. Liczba testów odpowiada liczbie rozdziałów w tym podręczniku. W przygotowaniu są podobne zbiory uzupełniające podręczniki New Headway Pre-Intermediate i New Intermediate. Główne cele testów: – wprowadzenie materiałów pozwalających nauczycielom sprawnie ocenić postęp uczniów w zakresie rozwoju ich kompetencji językowych, które byłyby jednocześnie naturalnym uzupełnieniem każdego rozdziału; –przygotowanie zbioru testów wzorowanych na testach obecnie stosowanych w konkursach i na egzaminach; – wyrabianie u uczniów nawyku systematycznej oceny rozwoju własnych postępów w zakresie kompetencji językowych; – umożliwienie nauczycielom wykorzystania proponowanych zadań jako wzorów w przygotowniu nowych testów i kryteriów oceny.

Punktacja i ocena
Do każdego ćwiczenia podana jest maksymalnailość punktów. System ten pozwoli nauczycielowi na szczegółową analizę umiejętności uczniów na podstawie wyników cząstkowych. Suma punktów w całym teście daje ogólny obraz kompetencji językowych uzyskanych przez danego ucznia. W zadaniach otwartych lub częściowo otwartych podana punktacja uzależniona jest od wszystkich elementów języka sprawdzanych w danym ćwiczeniu. Przykładowo, za każde poprawnieprzetłumaczone zdanie uczeń może otrzymać 4 punkty. Nauczyciel musi wziąć pod uwagę gramatyczną poprawność zdania (szyk wyrazów, właściwe formy czasowników, użycie czasowników posiłkowych, etc.), pisownię poszczególnych słów, zastosowanie odpowiednich zwrotów oraz treść zdania. Oceniając wyżej wymienione zagadnienia nauczyciel powinien pamiętać również o stopniu zaawansowania uczącego się. Wprzypadku oceny swobodnej wypowiedzi pisemnej, poza wymienionymi już czynnikami, należy ocenić komunikatywność, zgodność z tematem, długość odpowiedzi, umiejętne zastosownie zdań złożonych, oraz użycie właściwego stylu. Zamieszczona niżej tabelka zawiera elementy języka podlegające testowaniu i ma na celu ułatwić nauczycielowi ocenę zadania otwartego.
Zakres znajomości języka podlegający ocenie Pisowniai interpunkcja Elementy języka oceniane w poszczególnych zakresach Właściwe użycie wielkich liter, apostrofu, etc. Poprawna pisownia Poprawne zastosowanie znaków interpunkcyjnych Szyk wyrazów w zdaniu Formy czsownikowe Zastosowanie przedimków Użycie właściwych części mowy Użycie właściwych form przymiotników i przysłówków Użycie odpowiednich wyrażeń Bogactwo i różnorodność zastosowanych zwrotówUmiejętność stosowania synonimów Płynność, spójność, logiczny układ wypowiedzi Zachowanie równowagi w prezentacji opinii Użycie wymaganej liczby slów, zdań Oczekiwana dlugość i forma wypowiedzi Zgodność z tematem Ogólne wrażenie oceniającego

Ocena

Typy çwiczeƒ
W teście do każdego rozdziału proponujemy ćwiczenia zamknięte i otwarte. W ćwiczeniach zamkniętych za poprawną uznaje się tylko jednąodpowiedź, np. prawda/fałsz, co pozwala na szybkie ich sprawdzenie i obiektywną ocenę. W punktowaniu ćwiczeń otwartych lub częściowo otwartych konieczne jest rozważenie kilku aspektów poprawności językowej i należy oczekiwać kilku wersji poprawnych odpowiedzi. Różnorodność zadań pozwala na dokładne ustalenie zagadnień wymagających powtórzenia oraz umiejętności, w zakresie których wskazane są...
tracking img