Ninguno

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (344 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 16 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
SOL•LICITUD DE COMPENSACIÓ PER LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES FORMATIVES EN CENTRES DE TREBALL CURS 2009/2010

Imprimiu i emplenau per duplicat aquesta sol•licitud. Guardau l’exemplar que usretornaran una vegada datat i segellat pel centre o l’entitat receptor de la sol•licitud.

DADES CORRESPONENTS A L’ALUMNE SOL•LICITANT DE L’AJUDA

Nom i llinatges DNI

Centre educatiuEnsenyament cursat

Adreça Codi postal

Localitat Tel. contacte

Si el sol•licitant és menor d’edat o ha estat incapacitat d’acord amb la legislació indicau les dades del pare, la mare o eltutor o la tutora que fa la petició en nom de l’alumne o l’alumna:

Nom i llinatges DNI

SOL•LICIT:

La compensació de les despeses econòmiques, per excés de recorregut i/o manutenció, sofertescom a conseqüència de la realització de pràctiques formatives en centres de treball durant el curs escolar 2009/2010

DOCUMENTS QUE S’ADJUNTEN A LA SOL•LICITUD

 Fotocòpia del DNI (alumnatespanyol) o fotocòpia del NIE (alumnat estranger)
 Model de declaració responsable en què l’alumne o alumna afirma que no ha demanat cap altra ajuda per a la mateixa finalitat o comunica l’ajudademanada i/o rebuda. NOTA: El model de declaració responsable es troba a la pàgina web http://formacioprofessional.caib.es.

Declar:
Que totes les dades exposades són certes i que conec i accept lesbases d’aquesta convocatòria.
Que estic al corrent de les obligacions tributàries amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i amb l’Administració de l’Estat, així com de les obligacions davantla Seguretat Social.
Que no estic sotmès a cap de les prohibicions establertes en l’article 10 del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre (BOIBnúm. 196, de 31 de desembre) i en l’article 27 de la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona (BOIB núm. 135, de 26 de setembre), per ser beneficiari de subvencions.
Que tenc coneixement que...
tracking img