Normativa medioambiental gallega

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 487 (121529 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 17 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
[faga clic aqui para entrar]

Normativa Galega sobre Medio Ambiente

[índices]

>>

ÍNDICE

DE

NORMAS

> RELACIÓN DE NORMAS 5 m m/s=metros/segundo Cando a barreira xeolóxica non cumpra de forma natural as condicións antes mencionadas, poderá completarse de forma artificial e reforzarse por outros medios que proporcionen unha protección equivalente. O espesor dunha barreiraxeolóxica artificial non deberá ser inferior a 0,5 m. 3.3. Ademais das barreiras xeolóxicas anteriormente descritas deberá engadirse un sistema de impermeabilización e de recolla de lixiviados, de acordo cos seguintes principios, de maneira que se garanta que a acumulación de lixiviados na base do vertedoiro se mantén a un mínimo. Revestimento de impermeabilización artificial. Capa de drenaxe.0,5 m. 3.4.Se a Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, tras examina-los posibles perigos para o ambiente, considerase que a prevención de formación de lixiviados é necesaria, poderá prescribir unha impermeabilización superficial, coas seguintes recomendacións: -Capa de drenaxe de gases. -Capa mineral impermeable. -Capa de drenaxe.0,5 m. -Cobertura superior de terra.1m. 3.5. Se, sobre unha basedunha avaliación de riscos para o ambiente que teña en conta, en particular, a Directiva 80/68/CEE, se demostra que a recolla e o tratamento dos lixiviados non son necesarios, ou se establece que o vertedoiro non presenta perigos potenciais para o solo, as augas subterráneas ou as augas superficiais, os requisitos dos números 2 e 3 anteriores poderán ser reducidos en consecuencia, por petición doxestor, pola Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental. 4. Control de gases. Tomaranse as medidas adecuadas para controla-la acumulación e emisión dos gases do vertedoiro. Os gases de vertedoiro recolleranse en tódolos vertedoiros que reciban residuos biodegradables e trataranse e utilizaranse nos termos que establece a proposta de directiva do consello relativa á vertedura de residuos(Directiva 1999/31/CE do consello, do 26 de abril). A recolla, tratamento e uso dos gases en vertedoiro conforme o número 2 do punto 2 levarase a cabo de forma que reduza ó mínimo o dano ou deterioración do ambiente e o risco para a saúde humana. 5. Molestias e riscos. Tomaranse medidas para reducir ó mínimo as molestias e os riscos procedentes do vertedoiro en forma de:
1035

Normativa Galegasobre Medio Ambiente

-Emisións de cheiros e pos. -Materiais transportados polo vento. -Ruído e tráfico. -Aves, parasitos e insectos. -Formación de aerosois. -Incendios. O vertedoiro deberá estar equipado para evitar que a sucidade orixinada no lugar se disperse na vía pública e nas terras circundantes. 6. Estabilidade. A colocación dos residuos no vertedoiro farase de tal forma que garanta aestabilidade da masa de residuos e estructuras asociadas, en particular para evita-los escorregamentos. Cando se constrúa unha barreira artificial, deberá comprobarse que o substrato xeolóxico, tendo en conta a morfoloxía do vertedoiro, é abondo estable para evitar asentamentos que poidan causar danos á barreira.

1036

Calidade ambiental

ANEXO XII ACTIVIDADES DE ELIMINACIÓN E VALORIZACIÓN DERESIDUOS SUXEITAS A AVALIACIÓN AMBIENTAL AVALIACIÓN DE EFECTOS AMBIENTAIS. Operacións de eliminación de residuos non perigosos. D1 Depósito sobre o solo ou no seu interior (por exemplo, vertedura, etc.). D2 Tratamento en medio terrestre (por exemplo, biodegradación de residuos líquidos ou lodos no solo, etc.). D3 Inxección en profundidade (por exemplo, inxección de residuos bombeables en pozos,minas de sal ou fallas xeolóxicas naturais, etc.). D4 Encoro superficial (por exemplo, vertedura de residuos líquidos ou lodos en pozos, estanques ou lagoas, etc.). D5 Vertedura en lugares especialmente deseñados (por exemplo, colocación en celas estancas separadas, recubertas e illadas entre si e o medio, etc.). D6 Vertedura no medio acuático, salvo no mar. D7 Vertedura no mar, incluída a...
tracking img