Noves tecnologies en la societat

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 21 (5219 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 2 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
1. PRESENTACIÓ
En aquest treball d’investigació que presentem a continuació tracte sobre la visió que tenim sobre l’estat d’un tema propi de la sociologia de l’educació: la utilització de les noves tecnologies a l’aula. Actualment aquest tema és d’important rellevància ja que de l'aplicació de les noves tecnologies a l'aula es deriven conseqüències socioeducatives i psicosocials. A nivellpràctic a l’aula, aquests canvis generats en la coneguda era o societat de la informació, ens poden representar simples variants o veritables oportunitats per tal d’incrementar els aprenentatges col·laboratius i cooperatius, i de fomentar una nova relació entre professorat, alumnes i entre iguals. Les noves tecnologies han comportant un canvi de paper del mestre i de l’aula, i com a futurs mestres iinteressats en la sociologia de l’educació, creiem que és important investigar i conèixer sobre el tema.  Aquests canvis esmentats afecten també en les relacions interpersonals i a en les situacions comunicatives i consegüentment afecten també a nivell més global a la concepció de l’home.  Així doncs, com a reflexió conclusiva ens proposem veure com afecten en l’actual sistema educatiu les novestecnologies a l’aula i  quin és l’estat actual de la qüestió, com el veuen els professionals i les persones relacionades més directament amb l’educació. Per a fer-ho ens basarem inicialment en una hipòtesis i uns objectius i amb una metodologia d’investigació concreta que ens permetrà fer un anàlisi i interpretació de la informació extreta per tal de valorar els resultats obtinguts i poder així,desenvolupar arguments a favor i en contra de l’aplicació de noves tecnologies a l’aula.

2. ANTECEDENTS I PRESENT DE LES TIC
Si durant la revolució industrial les fàbriques eren el principal motor de creació de riquesa, a l'emergent societat de la informació aquest rol el tenen les xarxes de comunicacions i la capacitat intel·lectual dels ciutadans per transformar la informació en coneixements.Tal com assenyala el Pla estratègic per a la societat de la informació "Catalunya en xarxa".
La progressiva incorporació dels ordinadors a les diferents activitats productives, de creació i lleure, així com l'expansió de les xarxes de comunicacions a tots els àmbits de la vida ciutadana, constitueixen dos fenòmens que visualitzen els canvis que està experimentant la nostra societat.
Per entendremillor els antecedents i el present de les TIC en definirem els conceptes clau. Les TIC, Tecnologies de la Informació i de la Comunicació agrupen els elements i les tècniques utilitzades en el tractament i la transmissió de les informacions, principalment d'informàtica, Internet i telecomunicacions.
Aquest conjunt de tecnologies constitueixen avui el mateix factor de transformació que en el seumoment van tenir la impremta o la màquina de vapor. Les TIC es materialitzen en nombrosos dispositius i programes que van dels ordinadors personals als telèfons mòbils passant per Internet. Màquines, xarxes, programes i serveis faciliten la comunicació entre persones i l'accés a ingents quantitats d'informació en format digital.
Les manifestacions de les TIC tenen una presència constant enl’entorn i en la vida de les persones i esdevenen espais de relació  en els quals flueixen experiències, significats, idees i pensaments.
Ha estat una revolució digital que ha provocat que la societat en la que vivim sigui la societat de la informació. Els nens i nenes que arriben a l’escola formen part d’aquest món digital i l’utilitzen de manera activa.
Tot això que ha provocat a l’escola?
L’escolas’ha hagut de replantejar la seva organització, ja que hi ha hagut canvis en l’estructura física, àmbit administratiu, canvis en polítiques educatives, metodologies de treball i fins i tot en el nostre vocabulari educatiu.
A partir de les noves possibilitats que ofereixen les TIC, s’han de tenir en compte les seqüències d’ensenyament-aprenentatge per tal que sigui realment significatiu per als...
tracking img