Numeros naturales

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1477 palabras )
  • Descarga(s) : 4
  • Publicado : 30 de mayo de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
PROJECTE: ELS NOMBRES NATURALS

SESSIÓ 1: Història dels sistemes de numeració

L’objectiu d’aquesta sessió és que els alumnes comprenguin la necessitat de comptar, ordenar, representar i fer determinades operacions amb nombres i com al llarg de la història les diverses civilitzacions van adoptar sistemes de numeració, més o menys sofisticats, per resoldre aquest problema i finalment, quinessón les avantatges del sistema de numeració decimal front a d’altres sistemes.

a) Vídeo introductori i de motivació:

http://web.educastur.princast.es/ies/pravia/carpetas/recursos/mates/anaya1/datos/01/01.htm

Un cop visionat el professor explicarà les diferències entre els sistemes de numeració additius i els sistemes de numeració posicionals.

b) El sistema de numeracióromà

El sistema de numeració romà és un clàssic en l’ensenyament de les matemàtiques que, possiblement, els alumnes ja han vista a l’etapa de primària. Una pàgina WEB per treballar-lo és:

http://www.um.es/docencia/barzana/ENLACES/Numeros_romanos.html

Després de recordar les normes de la numeració romana es poden realitzar alguns exercicis pràctics i fer que els alumnes comprovinels resultats obtinguts a partir del conversor existent a la pròpia pàgina WEB.

c) Altres sistemes de numeració

La història dels sistemes de numeració és una bona oportunitat per treballar de forma transversal les matemàtiques i la història. Als meus alumnes els hi faig fer un treball, amb el guió següent:

Ara que ja heu constituït els grups de treball farem un estudi delsdiferents sistemes de numeració al llarg de la història. Podeu consultar el link sobre sistemes de numeració del qual disposeu a la pàgina del curs.
El vostre treball consistirà en fer les activitats següents:

- Treball escrit: Competència Lingüística
o Situar el sistema de numeració que teniu assignat en el seu context històric.
o Fer un gràfic o bé presentaruna imatge amb la simbologia del sistema de numeració assignat.
o Quina és la base d’aquest sistema de numeració? Prèviament, escriu el concepte de base.
o El sistema de numeració és posicional o no posicional. Raona-ho i, prèviament, escriu els conceptes de sistema de numeració posicional i no posicional.
o Escriu, amb els símbols corresponents al sistema denumeració assignat, els nombres següents:

12 ; 109 ; 549; 976; 1250; 1768; 4050; 7500; 10000

El treball escrit els presentareu el dia 30 de setembre, com a termini màxim. S’ha de redactar amb un processador de textos (OpenWriter o Word) i lliurar-lo fent servir el Moodle.. Un cop la part escrita estigui presentada, el professor l’avaluarà i us dirà les correccionspertinents (possibles millores a introduir, errors,...)

- Treball amb ordinador: Competència Tecnològica
o A partir de la correcció del treball escrit, cal que feu una presentació fent servir un programa tipus Power-Point. Una estructura possible és:
▪ Diapositiva 1: Context Històric
▪ Diapositiva 2: Simbologia del sistema de numeració, indicantla seva base i si el sistema es posicional o no.
▪ Diapositiva 3: Presentació en pantalla de l’escriptura amb el sistema de numeració assignat dels nombres que formen part de l’exercici.

- Presentació oral: Competència Comunicativa: Fareu una breu presentació oral, a partir del Power-Point construït, explicant tot el que heu après del sistema de numeració, davant delsvostres companys. (DARRERA SESSIÓ DEL TEMA ABANS DE L’AVALUACIÓ)

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

Part escrita: 40 %
Part de treball amb ordinador: 40%
Presentació oral: 20%

SESSIÓ 2: Sistema de numeració decimal

En aquesta sessió es treballaran quatre qüestions:

a) Lectura i escriptura de nombres naturals

- Els ordres d’unitats en el sistema de numeració...
tracking img