Objectius de l'estat del benestar

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1047 palabras )
  • Descarga(s) : 7
  • Publicado : 28 de junio de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
NATURALESA I OBJECTIUS DE L’ESTAT DEL BENESTAR

Definició de l’Estat del Benestar: forma d’organització institucional basada en el compromís públic en la plena ocupació, la política econòmica anticíclica, l’existència de sistemes més o menys amplis de provisió universal de bens, serveis i transferències i polítiques redistributives per tal de reduir la desigualtat econòmica i social.

Podemdir que l’Estat del Benestar neix com a resposta a la crisis del liberalisme. Concretament a través de diferents processos històrics, com són:
- El naixement del capitalisme industrial.
- El desenvolupament de la democràcia. No podem parlar de l’Estat del Benestar sense parlar de democràcia, ja que aquest es fonamenta en tres elements bàsics:
o Drets Civils.
o Drets Polítics.
o DretsSocials.
- La construcció dels Estats Nacionals.
o Territori delimitat amb un govern que té la sobirania.
o L’Estat del Benestar ha tendit a promoure uns drets i mecanismes favorables i destinats a les persones amb nacionalitat de l’estat en qüestió.
- El procés de secularització.
o La societat passa a ser laica i l’església perd poder.
o L’estat continua sent la resposta a la societat capitalistaliberal.

Trets bàsics de l’EB:
- Implica una responsabilitat per part dels poders públics no només de mantenir l’ordre, sinó de promoure el benestar dels individus com a drets socials.
- Implica garantir a tots els ciutadans i ciutadanes el principi d’universalitat, és a dir, que darrere de l’EB hi ha la idea d’universalisme. Això implica que és per a tothom
- Implica també garantir unnivell de vida mínimament acceptable. La idea de fons de l’EB és garantir uns mínims que hauran de ser complementaris per cadascú. El problema arriba en determinar quins són els mínims.
- Implica garantir uns drets socials.
- Objectius generals:
• Objectius socials:
o Seguretat social i econòmica ( manteniment d’un estàndard de vida)
o Reducció de les desigualtats ( redistribució)
oEliminació o reducció de la pobresa ( integració social dels exclosos)
• Objectius econòmics: creixement econòmic
• Objectius polítics: estabilitat i legitimació

Per tal de tenir un coneixement més acurat de l’Estat del Benestar, cal establir quins són els seus objectius socials bàsics. Aquest anàlisi el realitzarem segons Bandrés (1994), autor que va definir que aquests objectius es poden classificaren tres blocs: la seguretat econòmica, la reducció de les desigualtats i les polítiques que volen reduir la pobresa.

1. La seguretat econòmica i social.

El primer objectiu de l’Estat del Benestar és el manteniment d’un nivell de vida acceptable. Aixó s’aconsegueix a través de la garantia d’una renda mínima, la reducció de la inseguretat econòmica i social, la protecció d’aquest nivell devida normal, una oferta de serveis socials públics i la reassignació del consum. Per tant, mantenir un nivell adequat de seguretat econòmica i social i protegir a les persones dels riscos i contingències relacionats.

L’Estat del Benestar, per tal de garantir aquest objectiu, representa un conjunt de respostes consistents en intervencions públiques en l’economia, per tal de promoure la seguretat ila igualtat dels ciutadans. Ho fa a través de la introducció de drets socials específics dirigits a la protecció en el cas de contingències preestablertes.

Cal dir, que hi ha altres autors que han incidit en aquest objectiu, com per exemple i Martínez (1995,102). Aquests, assenyalen que l’Estat del Benestar ha de:
- Assegurar als ciutadans contra riscos com la malaltia i la desocupació.
-Redistribuir els recursos contra els riscos com les malalties i la desocupació.
- Promoure l’adequació del nivell de renda dels ciutadans al llarg del seu cicle vital.
- Intervenir subsidiàriament quan les xarxes socials falten.

Per tant, podem dir que l’Estat del Benestar assumeix un paper fonamentalment assistèncialista, ja que ha de garantir un nivell mínim de vida.

Un dels elements...
tracking img