Omic

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1062 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 4 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
OMIC; FULLES OFICIALS DE RECLAMACIONS

Índex

1 FUNCIONS DE LES OMIC…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3
2 PASOS PREVIS A LA REALITZACIÓ D’UNA RECLAMACIÓ AL’OMIC…………………………………………………………………………………………………………………………………………..4
3 MODEL COMPLIMENTAT DE LA FULLA OFICIAL……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5-6
4 PASOS POSTERIORS A LARECLAMACIÓ EN L’ESTABLIMENT, MEDIACIÓ/ARBITRATGE………………………………………………………………………………………………………..7-9
5 CONCLUSIONS………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………10

1 FUNCIONS DE LES OMIC Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya

L' OMIC dóna un servei gratuït d’informació als consumidors i usuaris sobre els seus drets i defensa aquests dretsper contribuir a la millora de la qualitat de vida. Les actuacions que es porten a terme tenen dues vessants:
* orientar els ciutadans per trobar la solució als problemes derivats del consum

* prevenir per tal que aquests problemes no sorgeixin.

Per això, l’ OMIC ofereix:
* Informació sobre els drets i deures del consumidor.
* Assessorament en qüestions relacionades ambhabitatges, serveis, assegurances i comerç, entre d'altres.
* Mediació per trobar solució a una queixa concreta.
* Tramitació de denúncies si no és possible arribar a un acord entre les parts afectades a través de la mediació i del sistema arbitral.
* Arxiu bibliogràfic sobre temes i sectors concrets.
* Base de dades sobre legislació i productes perquè els consumidors puguinassessorar-se, comparar productes i saber quins són els passos que han de seguir abans d'efectuar la compra.

2 PASOS PREVIS A LA REALITZACIÓ D’UNA RECLAMACIÓ A L’OMIC

Com tramitar una reclamació
* demanant els fulls oficials de reclamació/denúncia  en el mateix establiment a fi de deixar-hi constància escrita.
* en el cas que no sigui possible disposar dels fulls oficials dereclamació/denúncia, podent emplenar el model  i fer-l'hi arribar.
* si es tracta d’un servei bàsic, trucant al servei telefònic gratuït d’atenció al client.
* en tots els casos, les empreses han de garantir que la persona consumidora tingui constància, per escrit o en qualsevol suport durador ( ex.: un número de referència de la reclamació), de la presentació de qualsevol mena de queixa o reclamacióque afecti el funcionament normal de les relacions de consum.
En quin termini l’establiment o l’empresa t’ha de donar una resposta?
Com abans millor i, en qualsevol cas, en el termini d’1 mes des que has presentat la queixa o reclamació.

3 MODEL COMPLIMENTAT DE LA FULLA OFICIAL

Model complimentat de la fulla oficial de reclamacions interposada a un establiment hoteler. Exemple fictici.4 PASOS POSTERIORS A LA RECLAMACIÓ EN L’ESTABLIMENT

Després d’haver fet una reclamació directament a l’establiment, sempre amb la fulla oficial de reclamacions que l’establiment ha de facilitar-li , si la resposta obtinguda no ha estat satisfactòria, la persona interessada pot presentar, al més aviat possible, la reclamació/denúncia i la sol·licitud d’arbitratge a l ’OMIC, quedesenvoluparà els tràmits per a la seva resolució.
Aquesta via de solució ( mediació) de les reclamacions és voluntària, gratuïta, confidencial i imparcial aplicable als conflictes de consum. Les parts, consumidor i comerciant, arriben per si mateixes a una solució de la seva controvèrsia, mitjançant la intervenció d’experts mediadors que, sense decantar-se a favor de cap de les dues parts, els ajuden aveure els avantatges i els inconvenients de cada posició per tal que arribin per elles mateixes a un acord satisfactori, en cas de no arribar a resolució es realitzarà Junta Arbitral.

On es fa aquest tràmit?
Aquest tràmit es fa presencialment a l’OMIC del seu municipi, i demanant cita prèvia al telèfon de l’oficina de l’OMIC corresponent, amb termini màxim d’un més després de no rebre...
tracking img