Pac 2vestratègies d'aprenentatge primer eso l'univers

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 15 (3599 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 28 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Part A: UNITAT DIDÀCTICA : RELACIONA LES TEVES EXPERIÈNCIES AMB L’UNIVERS

Nivell educatiu. Breu descripció

La unitat didàctica “Relaciona les teves experiències amb l’univers” va assignada als alumnes de primer d’ESO, en el marc de l’assignatura de Ciències Socials, Geografia i Història i consta de 4 sessions.

Es persegueix que els alumnes desvetllin la curiositat per conèixer i sabermés dels coneixements vers l’univers, mantenir una motivació al llarg de la unitat didàctica, que puguin “vivenciar” a través d’experiències a l’aula, apropar sabers, relats amb la família, i arribar a veure la utilitat de tot el procés d’aprenentatge.

Procediment d’aprenentatge objecte d’ensenyament

El principal procediment com a estratègia d’aprenentatge serà el mapa de conceptes, a mésd’altres procediments com son la recerca i el tractament de la informació. El motiu de triar el mapa conceptual i la recerca i el tractament de la informació és perquè permet la seva aplicació també en altres contextos, assignatures, alhora que serveix com estratègia d’anàlisi i per tant per a la pràctica d’estudi.

Docents i alumnes

La sessió comptarà amb la mestra que imparteix l’assignatura, amés de la coordinació i treball amb equip amb el professorat de llengua, biologia i plàstica, i amb col·laboració del/de la responsable de les sortides escolars a l’efecte de complementar la UD amb una visita en el marc de la sortida trimestral al Planetari de Cosmocaixa.

Es dividirà la unitat didàctica en 4 parts: Partim de que les activitats de cada part siguin variades i obertes per afavorirla motivació dels alumnes (Pozo, 1996 ), en les quals hauran sobretot de desenvolupar i adquirir estratègies i competències per aprendre a aprendre, desvetllar interès per uns fenòmens –els de l’univers-que estan tant lluny de nosaltres, tanmateix tant fascinants i enigmàtics.

Es treballarà de manera cooperativa, per tal que els alumnes enriqueixin als altres companys i fins i tot a la pròpiamestra. A l’hora de formar grups es podrà triar el grup i en alguna altra sessió s’organitzaran grups més heterogenis per vetllar per la inclusió a través de les diferències dels companys, prestant èmfasi en la interrelació per tal que l’aprenentatge s’enriqueixi, trobant significat i funcionalitat

També es pot portar a terme un treball interdisciplinari en equip amb el professorat de llengua id’educació artística plàstica per incorporar la temàtica de l’univers en alguna activitat de treball a classe.

Per afavorir la motivació es portaran a terme petits detalls innovadors ambientals, per exemple la música Cosmos mentre els alumnes representen els moviments dels astres.

Objectius d’aprenentatge:

* Afavorir l’elaboració de continguts de la UD que s’aprenen a través del mapade conceptes
* Treballar de forma interdisciplinària i cooperativa buscant significat i funcionalitat del que s’aprèn
* Utilitzar correctament el procediment del mapa de conceptes i fer-ne un ús estratègic, vinculant
la informació a coneixements i vivències personals.
* Adonar-se de les possibles dificultats de la tasca
* Escollir un procediment de classificació adient i pràctic* Complementar els continguts de les tasques amb expressions més personals
* Afavorir l’aprenentatge dels procediment del mapa de conceptes per la via Alta, en la que hi ha
un seguiment conscient del que s’ha fet, sotmès a crítica d’altres qüestions o del que s’hauria
d’haver fet.

Contingut:

Resolució de les activitats prenent decisions d’acord amb els objectius proposatsInterpretació correctament la demanda de cada activitat
Planificació prepositiva de les accions a realitzar
Reflexió amb aportacions personals vers els coneixements treballats

Activitats d’aprenentatge per a cada sessió (2)

Al llarg de la sessions es treballaran aspectes conceptuals, procedimentals ( saber fer ) , actitudinals ( actitud cooperativa, crítica o reflexiva i creativa ), i...
tracking img