Pac1 genetica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1709 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 17 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
GENÈTICA I EVOLUCIÓ DEL COMPROTAMENT PAC1

1. Explica perquè l’herència multifactorial és considerada una excepció a les lleis de Mendel. Fins a quin punt això és estrictament veritat? Les lleis de Mendel es refereixen a la transmissió d'un únic gen mitjançant un patró dominant, requereix la presencia o absència d'un tret donat per un gen. En canvi, quan parlem d'herència multifactorial estemparlant d'un altre tipus d'herència basada en els efectes conjunts dels gens independents i els factors ambientals per explicar aquells casos que no segueixen els criteris del patró clàssic de l'herència mendeliana. Tanmateix hem de tenir en compte el fenomen de l'epistasis, és a dir, que estem parlant d'un tipus d'interacció genètica en que un gen emmascara l'expressió d'un altre gen i expressa elseu propi fenotip i que generalment els dos gens es troben en una mateixa ruta metabòlica. Aquest fet és una excepció de les Lleis de Mendel ja que ell no contempla aquest fet degut a l'estudi de set característiques diferents degudes a l'herència monogènica, és a dir produïdes per un únic gen i que per tant, no emmascaraven els fenotips per combinacions entre diferents gens. 2. Descriu i comentala següent seqüència d’imatges. La seqüència d'imatge són les fases de la síntesis proteica: A) Transcripció: L'ARN polimeritzat copia la informació d'un gen en una molècula missatgera anomenada missatger ARN. Les bases són elements bàsics del missatger ARN i de l'ADN. B) Traducció: l'ADN sempre esta dins del nucli però el missatger d'ARN viatja fins el citoplasma on el ribosoma (on es produeixenles proteïnes) llegeix el missatge de l'ARN per crear una proteïna en concret. Cada 3 bases de molècula missatger d'ARN codifica un aminoàcid. C) Formació de proteïnes: Les proteïnes es formen amb aminoàcids. Les molècules d'ARN ajuden a traduir al idioma de l'ADN i l'ARN al idioma de proteïnes. Les molècules de l'ARN porten l'aminoàcid correcte que el ribosoma uneix per crear una proteïna. 3. Apartir de les dades proporcionades en la taula, respon:

Tret A Tret B Tret C

Correlació (r2) bessons MZ 0.37 0.85 0.48

entre Correlació bessons DZ 0.12 0.60 0.44

(r2)

entre

a. Calcula l’heretabilitat estricte (h2) de cada un dels tres trets. Tret A: 0,5 Tret B: 0,5 Tret C: 0,08
Raona la resposta: Fórmula de Falconer: consisteix a calcular la correlació per a un tret entrebessons dizigòtics, fer el mateix entre bessons monozigòtics, calcular la diferència entre ambdues i multiplicar-la per dos. Aquesta fórmula assumeix que no hi ha interacció entre factors genètics i ambientals. h2=2(rMZ-rDZ)

1

GENÈTICA I EVOLUCIÓ DEL COMPROTAMENT PAC1

b. Quins dels trets de la taula estaria en major grau determinat per factors genètics? I el que menys? Podem afirmar que elsTrets A i B segons els seus resultats (0,5) estan en major grau determinats per factors genètics que el Tret C el qual és 0,08. c. Interpreta les dades en funció dels diferents tipus d’efectes genètics que determinen la variabilitat de tipus genètica. Si la h2 és elevada, implica que part de la variança fenotípica és deguda als efectes additius dels gens, no de l’ambient, i per tant, el caràctermesurat seria susceptible de ser seleccionat artificialment. La h2 permet la predicció dels resultats en un procés de selecció, és a dir, expressa la major o menor possibilitat que un tret passi a la descendència, és a dir, i veient els resultats dels tres Trets, el Tret A i B, al tenir resultats més elevats que el Tret C hi ha una major possibilitat que aquests passin a la descendència. 4.- Donadesles següents situacions i persones, especifica si els següents exemples són de correlació passiva, activa o evocativa: a. Uns pares, un fill i conductes d’ansietat Un nen té un temperament ansiós, intranquil, el qual provoca reaccions similars en els seus pares. EVOCATIVA El nen amb temperament ansiós participa en les discussions dels pares i cridant quan ells criden en comptes de realitzar una...