Pac4

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 21 (5132 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 16 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
JOSEP VIRGILI BATLLE

Prova d’avaluació continuada 4. Unitat 5. El Pla d’Empresa

Presentació i competències

Aquesta activitat d’avaluació contínua es basa en l’estudi i l’anàlisi del mòdul 5. El Pla d’Empresa de l’assignatura Iniciativa Emprenedora. En teniu els materials a l’abast, tant en format paper com en format electrònic.

En aquest mòdul s’introdueix el concepte d’un instrumentbàsic de l'emprenedor: el pla d'empresa. Es tracta d'un document que té com a objectiu principal ajudar l'emprenedor a reflexionar sobre la idea de negoci, explicitar-ne el contingut i planificar la posada en marxa del seu projecte. En aquest mòdul es desenvolupen les característiques principals d'un pla d'empresa, com s'elabora i com s'ha de redactar, i finalment es proposa un índex orientatiuamb els continguts principals que hauria de ser una guia per a la seva elaboració.

En aquesta unitat treballarem sobre el principal instrument que existeix per planificar la posada en marxa de la nova empresa o projecte emprenedor que és el Pla d'Empresa. Així doncs, s’analitzen aspectes com qui ha d'escriure aquest document, per a què serveix, quins tipus hi ha i finalment quina estructura téi quins continguts s'han d'incloure.

Els objectius concrets de la unitat són els següents:

• Concepte i utilitats d’un pla d’empresa
• Públic al qui va adreçat el pla d’empresa
• Tipus de plans d’empresa
• Estructura i continguts d’un pla d’empresa estàndard

Les competències que es volem assolir en aquesta unitat són:

• Saber per a què i per a quiés útil un pla d’empresa
• Distingir les diferents tipologies de plans d’empresa que es poden fer i saber aplicar cada tipus per a diferents situacions.
• Conèixer l’estructura estàndard i els continguts mínims que ha d’incloure un pla d’empresa.

L’activitat d’avaluació continuada 4 es divideix en tres parts. En la primera d’elles, de caire més teòric es pretén l’estudi, ianàlisis dels continguts estudiats en el mòdul 5, per en la que es valorarà la capacitat pràctica de l’anàlisi i raonament de les respostes plantejades.

La segona part de l’activitat es tracta de sintetitzar els coneixements adquirits tot responent qüestions relacionades amb el mòdul.

Finalment en la tercera part, es formula un cas pràctic de caràcter múltiple en el qual en quatre situacions de lavida real empresarial es tenen que prendre decisions sobre diferents iniciatives emprenedores.

Criteris d’avaluació

En general, es valorarà l’anàlisi que s’extregui de la informació continguda als mòduls i d’altres referències bibliogràfiques, i també la capacitat de relacionar-la amb la realitat soci- empresarial.

Els criteris principals per tal de valorar les activitats de l’avaluaciócontínua són l’argumentació que recolza la idea defensada, la capacitat d’aplicar a la pràctica els conceptes teòrics apresos, la profunditat de l’anàlisi de les qüestions plantejades en cada cas i la consistència de les respostes, entre d’altres qualitats (per exemple, la correcció gramatical i ortogràfica). Especialment, en aquesta activitat es tindrà en compte el raonament, argumentació idesenvolupament de les respostes i la capacitat pràctica d’anàlisi que es faci tant del contingut del mòdul com dels enunciats proposats.

• En la primera part (amb un valor de 4 punts), es valorarà el valor afegit de les respostes plantejades, així mateix la comprensió dels continguts estudiats i la capacitat de relació amb situacions reals actuals.

• En la segona part (amb un valor de 2punts), es valorarà la reflexió i capacitat de síntesi en relació a les qüestions formulades.

• En la darrera part de la pràctica (amb un valor de 4 punts), es valorarà la reflexió, anàlisis i exposició crítica dels resultats. Es valorarà la capacitat de extreure conclusions pràctiques en relació als supòsits pràctics descrits amb aquesta PAC tot aplicant els coneixements teòrics.

No...
tracking img