Pac5

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (752 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 27 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Plantilla de solucions

Exercici 1 – Conceptes bàsics i continguts dels estats financers


FILTORS S.L. és una empresa que es dedica a la torsió de fil industrial per a estructura de màneguesi per a fibra òptica. A 31/12/2010 es demana al Director Administratiu que prepari els estats financers, pel que ha de calcular el compte de Pèrdues i Guanys i el Balanç de Situació. Per a fer això,es compta amb el següent llistat:

|Conceptes |2010 |
|El valor net comptable de la nau |467.325,00|
|Els deutes amb entitats financeres > 1 any |1.378.499,00 |
|Els deutes amb entitats financeres < 1 any |2.675.911,00 |
|Els serveisd'assessoria i gestoria |224.555,00 |
|Els deutes amb la Seguretat Social |40.035,00 |
|Les existències de matèries primeres|521.000,00 |
|El capital aportat pels socis |650.000,00 |
|Consums d'electricitat i aigua |116.300,00 ||Les amortitzacions de l'immobilitzat |70.305,00 |
|La inversió en bons amb venciment a 2 anys |333.000,00 |
|Els transports de producteacabat |239.000,00 |
|Altres deutors |300.000,00 |
|El valor net comptable de la maquinaria|1.330.050,00 |
|El valor net comptable dels ordinadors |20.200,00 |
|El valor net comptable del mobiliari |45.300,00 |
|Elvnc de motllos i plantilles per a la producció |51.200,00 |
|Altres serveis realitzats per empreses externes |121.025,00 |
|La propietat de les patents...
tracking img