Pacc3

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1437 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 25 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Jordi Grau Requena

Prova d'avaluació continuada 2. Mostreig estadístic i Distribució mostral

Presentació i objectius

Presentació de la prova

En aquesta prova es treballaran els següents capítols:

▪ Capítols 7 i 8 de Mostreig estadístic

▪ Capítols 9, 10 i 11 de Distribució mostral de la mitjana aritmètica i d'una proporció

Objectius

Els aspectes més importantstractats en aquesta prova d'avaluació continuada són:

Mostreig estadístic

• Recollida de dades: diferència entre cens i mostra

• Diferents tipus de mostreig: mostra aleatòria simple, mostra sistemàtica, mostra estratificada i mostra per quotes

Distribució mostral de la mitjana aritmètica

• Càlcul de la mitjana i la desviació estàndard de la mitjana mostral

• Teorema centraldel límit

Distribució mostral d'una proporció

• Càlcul de la mitjana i la desviació estàndard de la proporció mostral

Criteris d'avaluació

Les preguntes curtes compten (si es raonen) un 40% i els problemes (que s'han de desenvolupar) un 30% cada un.

Format i data de lliurament

El nom del fitxer que conté l'activitat resolta serà: 01004_PAC2_cognom1_cognom2.doc o01004_cognom1_cognom2.pdf. Els cognoms s'escriuran sense accents. Per exemple, l'estudiant Laura Martínez Roca posaria el següent nom al seu arxiu de la PAC2 d'Estadística I: 01004_PAC2_martinez_roca.doc o 01004_PAC2_martinez_roca.pdf.

Les proves d'avaluació continuada s'han de lliurar a la bústia especificada de Lliurament d'activitats que es troba en l'apartat d'Avaluació de l'aula en un únic fitxer enformat Word o Pdf. L'últim dia per lliurar l'activitat és el 3 de novembre de 2010.

Enunciat

Preguntes curtes

Nota: Les respostes seran puntuades correctament si són degudament justificades.

1. Una entitat financera vol construir un model de predicció de la morositat dels préstecs dels seus clients, i obté de les seves bases de dades que té un total de 5.000 préstecs, dels quals volutilitzar 2.000 per fer la modelització. Fent un primer anàlisis descarta 800 préstecs on la qualitat de la informació no es considera bona. També lleva de la mostra 1.200 préstecs que són molt recents, i altres 1.000 de clients especials per diverses raons comercials, per acabar obtenint els 2.000 requerits inicialment.
Trobes que la mostra és representativa de tots els préstecs de l'entitat? Perquè?

No. Trobo que la mostra no és representativa del total de préstecs de l'entitat perquè el fet de manllevar del mostreig una part de les dades a estudiar farà que els resultats siguin esbiaixats. És sumament important que la mostra reflecteixi molt fidelment la realitat, ja que és l'única manera que els resultats que seran objecte d'estudi siguin d'utilitat.
A més, el fet de destriat lamostra trenca el principi de la mostra aleatòria. Això vol dir que qualsevol dada ha de tenir les mateixes opurtunitats de formar part de la mostra, cosa que no passa a l'exemple.

2. El director de RRHH d'una empresa disposa de les dades de l'antiguitat de cada treballador dels 200 que formen part de l'empresa, i ha obtingut que la mitjana de les 200 dades està en 15 anys i la desviació estàndard en7 anys. Per tant, afirma que l'antiguitat dels treballadors de l'empresa té una mitjana de 15 i una desviació estàndard de 7/√200=0,5. Trobes que el seu raonament és correcte?

No. El seu raonament no és correcte perquè la desviació estàndard que ha calculat és la de la mitjana aritmètica, i no pas la de la mitjana mostral que ha agafat. El que hauria d'haver fet és mostrejar la mostra inicialdividint-la en parts aliquotes , per exemple de 5 dades. De les 40 mostres resultants, hauria de calcular la mitjana, i és amb aquestes dades que podria calcular la desviació de la mitjana aritmètica, o error estàndard.

3. A la GES3 hi ha una activitat amb Minitab que il·lustra el Teorema Central del Límit. Suposem que en lloc de generar 100 mostres de mida 9, s'hagueren generat 200. Penses...
tracking img