Partitura el negrito jose asunción finale

Score

El Negrito José Asunción
## 2 & 4 Œ ‰œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈œ œ œ œ œ
El ne - gri to Jo séasun - ción hoy a - ma ne ció cantan do

Acompañar con bombo Soprano

Sonchocoano villancico

Ligia Castro Torrijos Adaptación: Erika Cardona

Alto

Tenor

## 2 Œ ‰ ≈ & 4 œ œ œœœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ El ne - gri to Jo séasun - ción hoy a - ma ne ció cantan - doya lle gó di ciem œœœœ œ œ œ œ œœœ œ œ œœ œ œ œœ œ œ ? ## 4 Œ ‰ œ œ 2 ≈
El ne - gri to Jo séasun - ción hoy a - ma ne ció cantan do ya lle gó di ciem -

ya lle gó di ciem -

7

S

&

##
-œ œ
bre

œ œ œ

≈œ œ œ œ
vie - neel ni - ño

œ Œ
Dio

≈ œ œ œ
ne - gros son

œ œ
mis tai -

œ œ. œ
tas

A

# & # œ œ
-

T

? ##
12

œ œ

bre

≈œ œ œ œ ≈ œ œ œ œvie - neel ni - ño

Dio

œ Œ œ Œ

≈ œ œ œ ≈ œ œ œ

ne - gros son

mis tai

œ œ œ œ

-

œ œ. œ œ œ. œ
tas tas

bre

vie - neel ni - ño

Dio

ne - gros son

mis tai

-S

# & # ≈œ œ œ œ œ Œ & ##
ne - groes mi co - ló

≈ œ œ œ œ œ œ œ. œ
yes ne - gri - toel ni ño

≈ œ œ œ œ œ
que lle gaon - de

A

≈œ œ œ œ œ Œ
ne - groes mi co - ló

T

? ## ≈

œ œœ œ œ

≈ œ œ œ œ œ œ œ. œ
yes

Œœ œ œ œ œ œ œ. œ
ne - gri - toel ni ño

ne - gri - toel ni

-

ño

≈ œ œ œ œ œ
queœ œ œ œ œ
lle

lle

gaon - de

ne - groes mico - ló

yes

que

gaon - de

2
17

El Negrito José Asunción

S

& &

## ##

Dió

œ

Œ

.. ‰ . œ œ œ œ R P tun tu ru .. œ œ .. Œ œ œ
dice

Œ

r ‰.œ œ œ œ
tun tu tu

ŒA

T

? ##
22

œ œ œ œœ œ f Dió Mi ma - ma me œ œ œ œœ œ
Dió Mi ma - ma me

Œ Œ

di - ce

‰ œ œ œœ œ ˙ œ œ œœ œ ˙ ‰
quees co - sa de quees co - sa de

Dió

‰œ œ œ œœ œ ‰œ œ œ œel sa ber po ner -

f

Dió,

el sa ber po ner -

S

## ‰ . r œ œœ œ & & ##
tun tu

r ‰.œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
tun tu tu ya llá

‰ œ œ œœœ
un chi - ni to

tu

A

T

? ##...
tracking img