Partituras speed of sound - coldplay

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1729 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 3 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Speed of Sound 
Words & Music by Guy Berryman, Jon Buckland, Will Champion & Chris Martin

## c .. & ÏÏ Ï Ï Ï Ï ? ## c î


ÏÏ Ï Ï

.. Ï Ï Ï Ï

Ï Ï Ï Ï

ÏÏ Ï

ÏÏ ÏÏ Ï

Ï Ï Ï Ï

ÏÏ Ï

ÏÏ ÏÏ Ï

. ÏÏ Ï . Ï Ï Ï Ï
1.

# & # î
2.

Î Ï
How 

Ï

ÏÏ ÏÏ Ï ú w w w w

..

Ï
long 

ÏÏ Ï Ï Ï Ï
be  fore  I  get  in? ­ 

Ï Î äÏ Ï Ï ÏÏ
Be fore  it ­  starts, 

ÏÏ ÏÏÏÏ
be  fore  I  be ­ gin? ­ 

Î Ï
How&

##

2.

? ##
10

w w

w w w w Ï Ï Ï Ï Ï Ï
be ­ fore  you  de ­ cide? 

ww w w Ï Î Ï Ï Ï Ï
Be ­ fore  I  know

ww w w Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
what  it  feels 

# & # Ï

10

# & # w w w ? ## w

long 

like?

Ï Ï Î Î w w w w

Where

ww w w

ww w w Ï

14

# Ï & # Ï Î Ï Ï Ï # & # ú .. ú. ú ? ## w
to, 

Ï ä Ïj Ï Ï Ï ÏIf  you  ne ­ ver  try,

Ï úú .. ú. w

Ï Ï Ï Ï

Ï

î ú ú ú w

Î

Ï Ï
How

where  do  I  go? 

then  you'll  ne ­ ver  know.

14

Ï ÏÏ Ï Ï Ï

úú .. ú. w

ÏÏ ÏÏ Ï Ï

ÏÏ Ï Ï Ï Ï

Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï

2 18

# & # Ï

ÏÏ Ï Ï Ï Ï
do  I  have  to  climb, 

Ï Î Ï Ï Ï Ï
Up  on  the  side

18

# & # ú .. ú. ú ? ## w

long 

Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï úú .. ú. w ÏÏ Ï Ï Ï Ïof  this  moun  tain  of  mine? ­

ú Ï Ï Ï Ï Ï Ï

î ÏÏ ÏÏ

Ï ÏÏ Ï Ï Ï

úú .. ú. w

ÏÏ ÏÏ Ï Ï

Ï ÏÏÏÏ ÏÏ
1.

22

# & # .. # & # .. Ï Ï Ï Ï Ï Ï

· ÏÏ Ï Ï

·

·

·

.. î

2.

Î

Ï
Look 

22

? # # .. Ï ÏÏ Ï
27

. Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ Ï . Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
1. 2.

Ï

ÏÏ ÏÏ Ï

Ï Î

ÏÏ ÏÏ Ï

&

## % Ï

Ï

ÏÏ ÏÏ Ï..

Ï Ï

ÏÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï Ï

ÏÏ Ï ÏÏ Ï ÏÏ Ï

Ï

Ï Ï

Ï Ï Ï Ï

Ï ww w

Ï Ï Ï Ï
Plan ­ ets  are mov  All  the  in  ­  ven

Ï Ï Ï Ï
­  ­ 

27

## % & w w w ? ## Ï Ï

up,  de  ­  as 

I look  up at night,  that  you'll  ne  ­  ver  find, 

ing  at  the  speed  of tors  could  ne  ­  ver 

light.  de  ­ sign.

ww w Ï Ï Ï Ï Ï ww w Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
get, Chi ­ 

Ï Ï Ï Î Î

Ï Ï Ï Ï Ï
Climb  The 

30

&

##

Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
Ï

Ï w w w

Ï Ï Ï Ï
up  in  the  that  you  put  trees,  up,

30

# & # w w w ? ##

up,  build  ­  ings 

eve  ­  ry  chance  that  you  Ja  ­  pan  and 

Ï Ï Ï Ï #Ï nÏ Ï Ï

Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï

33

&

##
­ 

Ï
­ 

Ï Ï Ï Ï

33

# & # ww w ? ##

is  a  chance  you  na  all  lit 

ÏÏseize.  up. 

ú w w w

Î

Ï
How  The

Ï
long  sign 

Ï Ï Ï Ï ÏÏ
am  I  gon ­  na stand,  that  I  could  n't  read, ­

ÏÏÏ úú ú ú

Î

Ï Ï

3

ú ú ú

Ï

Ï ÏÏ

with my  or  a

ÏÏ Ï Ï

37

# Ï & #

ÏÏÏ Ï Ï Ï Ï
stuck 

ÏÏ Ï Ï Ï Ï

Ï
that 

Ï nÏ Ï Ï Ï Ï
­ 

Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ ÏÏÏÏ #Ï nÏ Ï Ï Ï Ï Ï ú ú ú Î Ï Ï

ÏÏÏÏÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
can  stop, be  ­ lieve,

37

# & # úú ú ú ? ##

head  light 

un  ­  der  the  I  could  ­  n't 

sand?  see, 

I’ll  some

start  things 

be  ­  fore  I  you  have  to 

Ï Ï

Ï #Ï n Ï

ú ú ú Ï Ï Ï Ï î î

Ï Ï Ï

40

# j & # Ï äÏ Ï Ï Ï Ï # & # úú ú ú ? ## Ï Ï Ï Ï

Ï Ï Ï

Ï Ï Ï Ï Ï #Ï n Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ ú w w w

Ï Ï Ï Ï Ï Ï
All  that 

ÏÏ
noise,

be ­ fore  I  see but  oth ­ ers  are  puz 

things  the  right  way  zles,  puz ­ zling 

up.  me.

40

úú ú ú ÏÏÏ Ï
sound, 

Ï ÏÏ

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

44

&

## Ï

ÏÏÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï ä Ï J

Ï Ï

Ï Ï Ï Ï Ï Ï Î ÏÏ î Ï

ÏÏÏÏÏ Ï ÏÏ ÏÏÏÏÏ #Ï nÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï > > > Ï Ï Ï Ï · î
All  those  pla ­ 

44

# & # Ï Ï Ï Ï Ï Ï ? ## Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï > >

and  all  that 

Ï

ÏÏÏ

Ï

Ï

ÏÏ

Ï

ÏÏ

Ï

simile 

Ï

Ï

Ï Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï Ï Ï Ï >

ÏÏÏÏÏÏÏÏ ÏÏÏÏÏÏÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏÏÏÏÏÏÏ ÏÏÏÏÏÏÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï > > > > > >

Ï Ï Ï Ï

4 48

&

## Ï
­

Ï
ces 

Ï Ï Ï Ï

Ï


Ï Ï Ï Ï

Ï
got 

Ï Ï Ï Ï

Ï
found. 

Ï

Î

î

· Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
be ­ gan.

48

# & # Ï ? ## Ï Ï...
tracking img