Pat universidad

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 12 (2858 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 22 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
UNIVERSITAT DE GIRONA. FACULTAT D’EDUCACIÓ
ESTUDIS DE MESTRE D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
ORGANITZACIÓ ESCOLAR I HABILITATS DOCENTS (OEiHD)


Pla d’Acció Tutorial i
Estada a l’Escola Segon Curs


Equip docent del mòdul de OEiHD
Setembre de 2011El PAT i l’Estada a l’Escola de 2n curs suposa la continuïtat i l’aprofundiment de la feina iniciada a primer curs. Es proposaacompanyar i ajudar els estudiants en:
a) el seu desenvolupament personal i acadèmic
b) el coneixement i la comprensió de la realitat escolar
c) la identificació, la comprensió i el desenvolupament de competències professionals

1.- COMPETÈNCIES

El PAT i l’estada a l’escola contribueixen a identificar i a desenvolupar les següents competències:

A) Saber observarsistemàticament contextos d’aprenentatge i convivència i saber reflexionar-hi

B) Dissenyar i regular espais d’aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, l’equitat i el respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.

C) Reflexionar sobre les pràctiques d’aula per innovar i millorar la tasca docent

D) Gestionaremocions, sentiments, valors, creences i límits en les relacions interpersonals i intrapersonals, fomentant actuacions personals i professionals basades en la democràcia, la responsabilitat i la sostenibilitat

E) Assumir que l’exercici de la funció docent ha d’anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida i, per tant, posseir preparació per a laformació contínua i per emprendre estudis posteriors.


2.- ESTADA A L’ESCOLA

L’estada a l’escola a segon curs té com a finalitat observar el funcionament de l’escola, així com la pràctica educativa de l’aula i participar-hi amb la intenció de conèixer-la amb més profunditat..

2.1. Objectius :

▪ Conèixer el funcionament organitzatiu de les escoles: calendari i horari (dels alumnesi dels mestres), modalitats d’agrupament d’alumnes i metodologies docents, coordinació del professorat, documents institucionals, etc.

▪ Conèixer la dinàmica de l’aula i participar en les diferents accions i activitats que es duen a terme al llarg de la jornada escolar, mostrant capacitat de comunicació i una actitud de respecte envers la feina desenvolupada.

▪ Contrastar diferentsmodels d’ensenyament a partir de la participació activa en les tutories col·lectives.

▪ Analitzar la pràctica educativa viscuda i contrastar diferents models d’ensenyament a partir de la participació activa en les tutories col·lectives.

▪ Iniciar-se en la pràctica docent tutoritzada. Es tracta de porta a la pràctica activitats dissenyades pel mestre/a i de dissenyar, preparar, desenvolupar,analitzar i avaluar una seqüència didàctica.

▪ Prendre consciència de les dimensions personal (sentiments, valors, imatge), professional i social de la tasca de mestre

2.2. Calendari

L’Estada a l’Escola serà de 4 setmanes distribuïdes en dos períodes de 15 dies. Un al primer trimestre (novembre) i un altre al final del segon trimestre (abril) .


2.3. Centres
L’elecció delscentres es farà a partir de les llistes d’escoles considerades de pràctiques pel Departament d’Ensenyament i concretades en el territori per la Delegació Territorial de Girona.
Es recomana que els i les estudiants coneguin centres de característiques diferents per tenir una visió contrastada de la realitat educativa.

L’estudiant no pot fer l’ EE en un centre on treballi; tampoc pot tenir relacióde parentiu directe (1a. generació) amb cap persona del centre escollit.

2.4. Compromisos:
L’Estada a l’Escola implica l’acceptació dels següents compromisos per part dels estudiants:

• L’assistència a l’escola, en l’horari dels docents (30 hores setmanals de permanència al centre i 37,5 de dedicació a l’escola).

• La integració en un aula i la participació en les...