Pau energia

Páginas: 4 (783 palabras) Publicado: 18 de marzo de 2011
Exercici 4
[2 punts]

En la construcció d’un habitatge unifamiliar s’han volgut aplicar criteris d’estalvi i de sostenibilitat; per això, s’ha decidit instal·lar plaques solars fotovoltaiques enuna superfície de la teulada orientada al sud. El pressupost total per a la instal·lació d’aquestes plaques és de 33.500 euros, aproximadament. En una instal·lació d’aquest tipus, el total del’electricitat que es genera es ven a la xarxa (segons la normativa vigent) a raó de 0,44 euros per cada kWh produït. 1. A partir del gràfic de la producció neta d’energia elèctrica fotovoltaica per a la zonaon s’ha de fer la instal·lació, calculeu quants anys caldran per a amortitzar aquesta instal·lació (si es manté la normativa vigent i sense tenir en compte interessos bancaris ni altres despeses).8

2. Proposeu dues mesures que es puguin tenir en compte en la construcció d’una casa per tal d’assolir cadascun dels dos objectius de la taula següent i expliqueu la millora que aportaria cadamesura. Objectiu Mesura proposada Millora aportada

Estalvi d’aigua

Estalvi en calefacció

9

Exercici 4B [2 punts] Els sondatges petroliers, a més de permetre el reconeixement de lespossibilitats reals de trobar hidrocarburs fòssils, també s’han aprofitat per mesurar el gradient geotèrmic i els fluxos de calor intern despresos en diferents àrees del planeta. En el mapa adjunt esmostra la distribució dels fluxos de calor a Catalunya en mW/m2. Contesteu les qüestions següents. 1. Observeu les isolínies del mapa traçades per sobre del Pirineu axial, la Depressió Central Catalanai les serralades costeres catalanes. En quina d'aquestes tres localitzacions es presenten els valors més elevats de flux calorífic? Quines característiques geològiques té aquesta zona que estiguinrelacionades amb l’existència d’un gradient tèrmic anòmal? 2. Sabeu si les tres àrees geogràfiques anteriors existeixen altres indicis de manifestacions del calor terrestre intern? De quina manera...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Pau
  • Examen Pau
  • Glúcidos PAU
  • Historia Pau
  • Pau mates
  • Criterios Pau
  • Pau Es Genial
  • Conceptos Pau

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS