Pcpi

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 20 (4826 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 27 de abril de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
ÍNDICE
*Introducción……………………………………………..pax.*1–pax. 2
Contextualización……………………………………..pax.2–pax 10
Currículo……………………………………………........pax.10–pax. 16
Reflexións………………………………………………….pax.17-pax. 18
Aportacións………………………………………………..pax.19-pax.20
Xestión……………………………………………………….pax.20-pax24
BIBLIOGRAFÍA:
Estudo sociolóxico sobre o territorio ruralde Galicia. Cáritas Galicia. Fundación Foessa. Santiago de Compostela, 2007.
Páxina web do Instituto Galego de Estatística: www.ige.eu
Páxina web do IES número 1.: http://centros.edu.xunta.es/iesn1estrada/
Páxina web do Anuario Económico “laCaixa”: http://www.anuarieco.lacaixa.comunicacions.com/java/X?cgi=caixa.descripcion_general.pattern
Páxina web oficial doConcello: www.aestrada.com
INTRODUCCIÓN
Neste traballo pretenderemos avaliar o funcionamento dun Programa de Cualificación Profesional (PCPI) nun Concello para poder así ter unha visión máis clara da formación e orientación laboral no sistema educativo actual e o papel que un educador/a social pode ter no mesmo.
Este programa (PCPI) está dirixido a xoves preferentemente escolarizadosque desexen unha inserción profesional temperá e que se poden seguir formando nos centro educativos ordinarios. Os PCPI pretenden proporcionar e reforzar competencias que permitan o desenvolvemento dun proxecto dun proxecto de vida satisfactorio e así mesmo facilitar experiencias positivas de aprendizaxe, convivencia e de traballo. Polo tanto, constitúen unha resposta do sistema educativo elaboral ás necesidades dun colectivo determinado.
Á hora de analizar estes programa é indispensable ter en conta que o alumnado que chega ós PCPI ten como trazo social e académico máis notorio o de non acada–los obxectivos mínimos do ensino secundario obrigatorio . Non é só que non conseguira rematar con éxito os estudios de graduado en secundaria, senón que a súa maioría comezou con problemas derendemento escolar desde os primeiros cursos da escola primaria que deriva en bastantes casos en problemas de inadaptación escolar, etc.e os problemas cos que os nosos destinatarios se poden atopar son múltiples.
Todo isto fai necesaria unha actuación a nivel educativo que libere aos rapaces e rapazas do fracaso escolar que arrastran dende seguramente moitos anos atrás. Esta actuación require,como ben nos comentaron no propio centro educativo:
Implicar ao alumnado cunha motivación positiva na nova situación escolar.
Obxectivos prácticos: que melloren a capacidade para resolver problemas sinxelos do ámbito da vida cotiá e do contorno profesional.
Ter en conta o carácter procesual da actuación, proceso que debe ter de base a implicación do alumno/a nomesmo, adaptando a aprendizaxe ao propio ritmo da persoa. En definitiva, podemos dicir que o importante é que a aprendizaxe teña un carácter globalizador, sempre dende unha perspectiva funcional que proporcione ao alumnos coñecementos e experiencias significativas. O obxectivo perseguido é a motivación e a implicación persoal dos alumnos e das alumnas, pretendendo acadalos dun xeito adaptado ásnecesidades de cada alumno.
CONTEXTUALIZACIÓN Previa a análise do centro e o seu desenvolvemento é indispensable facer referencia a algúns dos factores que caracterizan o Concello que eliximos para realizar dita tarefa, é dicir, A Estrada.
{draw:frame} A Estrada é unha vila que pertence á provincia de Pontevedra, moi próxima á provincia d’A Coruña. Un dato moi importante é o feito deser o Concello con máis parroquias de España (composto por 51 parroquias e 473 lugares) xa que condiciona a labor dos Servizos Sociais ao ter que atender a unha densidade moi ampla e dispersa de poboación.
Pese a que esta vila ten un patrimonio histórico e cultural moi rico non é o que nos interesa describir, senón que imos facer referencia a algunhas das características atendendo a...
tracking img