Penal i resumenes

Páginas: 72 (17922 palabras) Publicado: 8 de mayo de 2011
Dret Penal I

Introducció

La part general del dret penal és l’objectiu d’aquesta assignatura.

Es divideix en tres grans seccions:

1. Estudia el concepte de dret penal i els principis constitucionals que limiten el poder punitiu de l’estat: la CE selecciona els valors al servei dels quals s’ha de posar el cos punitiu i limita l’actuació de l’estat per mitjà dels principisconstitucionals.->llibertat com a valor superior de l’ordenament, els principis de legalitat i d’intervenció mínima se’n deriven.

2. La teoria jurídica del delicte, representa la part central de l’assignatura, mòduls 2 a 5, teoria general més complexa del dret, sense registrar les polèmiques doctrinals i diferents posicions que es generen. Es recomana aprofundir amb manuals o bibliografia

3.Conseqüències jurídiques que es deriven de la comissió d’un fet delictiu, especialment la pena. Principals Questions tècniques i dogmàtiques. Determinació i aplicació.

Mòdul 1: Concepte De Dret Penal

En el nostre entorn, el dret penal és un instrument fonamental de control social, no persegueix la mera subjecció dels ciutadans a l’autoritat estatal sinó que persegueix la convivència socialpacífica.

Aquest mòdul té per objecte: l’estudi del concepte de dret penal, els objectius que persegueix, les normes que el formen, els principis de l’origen constitucional als quals se subjecta i els límits a la seva vigència La vigència de la llei penal en els tres ordres: temporal (principi de irretroactivitat de las normes penals desfavorables para el reu), espacial (principi de territorialitat,matisat i completat) y personal (inviolabilitats i immunitats ); establint les bases conceptuals fonamentals per als mòduls següents, i optant per una interpretació determinada de la funció de norma penal, per comprendre de manera adequada la divisió del delicte en les categories d’antijuridicitat i la imputació subjectiva .

Concepte de dret penal

L’estat és el titular legítim exclusiu del’ús de la violència, exerceix la tutela dels béns jurídics per mitjà de l’amenaça.

Sentido subjetivo o potestad punitiva: tareas de tutela de los bienes juridicos sometida a los límites fundamentales que el propio estado debe respetar, con la finalitat de alcanzar convivencia social pacífica
El dret penal és la part de l’ordenament jurídic encarregada de regular el poder punitiu de l’Estat, queper tal de protegir valors i interessos (dotats de rellevància constitucional), defineix com a delictes determinades conductes, a la verificació de les quals associa com a conseqüències jurídiques penes o mesures de seguretat.

Dret penal en sentit objectiu: dret positiu públic de caràcter obligatori, part de l’ordenament, conjunt de normes que preveuen delictes i les castiguen amb penes.Dret penal en sentit subjectiu: Normes que regulen el poder punitiu de l’Estat, atribuint la tasca de tutelar els béns jurídics sotmetent-la als límits fonamentals que el mateix Estat ha de respectar.

▪ Funció del dret penal i instruments per aconseguir satisfer-la.

El dret penal suposa la restricció de drets fonamentals i especialment la llibertat general d’actuar.

La funció és laprotecció dels béns jurídics dotats de rellevància constitucional. Els instruments que fa servir són la pena i les mesures de seguretat.

La pena és un mal, una privació de drets, amb què s’amenaça els subjectes en cas que cometin un delicte, és per tant un mal que s’associa directament a la comissió del delicte com a la seva conseqüència jurídica.

El delicte és la conducta humana, descrita per lallei d’una manera explícita i jurídicament desvalorada, en la mesura que resulta negativa per a la conservació dels valors positius reconeguts per l’ordenament, que és fruit de la infracció del deure d’abstenció imposat pel legislador penal i la verificació del qual comporta una sanció.
En cas que el subjecte no sigui imputable, és a dir lliure i capaç de guiar el seu comportament i de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Penal I
  • penal I
  • PENAL I
  • penal I
  • penal I
  • PENAL I
  • Penal I
  • Resumenes resaltados penal 1

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS