Penal

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 88 (21800 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 10 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
MÒDUL 1 : CONCEPTE DE DRET PENAL

1. CONCEPTE DE DRET PENAL

1.1. Procediment més efectiu per tutelar els interessos dels individus, evitant que arribi a produir-se l'agressió mitjançant l'amenaça d'un mal.
-Estat: titular legítim exclusiu de l'ús de la violència, tutela els béns jurídics amb l'ús de l'amenaça (ius punendi)
-DRET PENAL: part de l'ordenament jurídic que regula el poderpunitiu de l'Estat i que, per protegir valors i interessos dotats de rellevància constitucional, defineix com a delictes determinades conductes, a la verificació de les quals associa com a conseqüències jurídiques penes o mesures de seguretat. 

1.2. Funció del Dret penal: tutelar determinats valors i interessos per aconseguir la convivència social pacífica; restricció de drets fonamentals,especialment llibertat general d'actuar, justificada per protegir béns mereixedors de tutela.
Instruments per aconseguir la funció:
- PENA: privació de drets amb la qual s'amenaça a subjectes en cas que cometin un delicte, que és la conducta humana descrita explícitament per la llei i jurídicament desvalorada, ja que és negativa per a la conservació de valors positius recollits per l'ordenament, fruit dela infracció del deure abstenció imposat pel legislador.
Amenaça de pena només sobre individus que lliurement han infringit el deure abstenció, NO sobre subjectes que no tenen el grau suficient de capacitat per guiar el seu comportament.
- MESURA DE SEGURETAT: forma de tractament que el seu objectiu és que el subjecte perillós no delinqueixi en un futur.

1.3. Estructura i funció de la normapenal

1. Funció de la norma penal:
a) Protegir béns jurídics de rellevància constitucional
b) Té un aspecte de valoració de la conducta (només es pot prohibir el que es considera disvaluós o ordenar el que es considera desitjable) i de determinació de la conducta (prohibició de cometre un delicte).

2. Posicions doctrinals
a) Concepció imperativa de les normes que posa l'èmfasi en laprohibició i no en la valoració. 
• L'essència del delicte s'identifica amb el moment subjectiu de desobediència del mandat.
• L'antijuridicitat la determina l'haver desobeït l'imperatiu de la norma penal.
• Crítica: és una concepció autoritària de la norma, en detriment de la valoració dels resultats de la conducta.
b) Concepció que dóna rellevància primordial a l'aspecte valoratiu de la norma 
•El mandat i la valoració es consideren per separat en dos moments diferents de la construcció de la teoria del delicte: doble funció de la norma penal.
• La norma penal és primer una valoració sobre determinades accions i els seus resultats, i després un establiment de prohibicions o mandats.
o La norma penal és una norma objectiva de valoració: el “haver de ser” ideal. L'essència del delicteés la vulneració de l'haver de ser ideal per la lesió o posada en perill del bé jurídic tutelat (ANTIJURIDICITAT).
o La norma penal és una norma subjectiva de determinació i conté un mandat concret que prohibeix o ordena una conducta determinada. L'essència del delicte és la vulneració del deure personal de mandat o prohibició de no lesionar o posar en perill béns jurídics i el fet éssubjectivament imputable (IMPUTACIÓ SUBJECTIVA o CULPABILITAT) 

2. PRINCIPIS LIMITADORS DEL DRET PUNITIU ESTATAL

2.1. El principi de legalitat

Principi limitador fonamental: instrument de coacció psicològica per a la prevenció general, només amb el coneixement previ del prohibit els ciutadans poden adaptar el seu comportament a les exigències del dret i garantir la seguretat jurídica.

a) Garantiesper al ciutadà:
• Garantia criminal: el delicte ha d'estar determinat en la llei.
• Garantia penal: la pena ha d'estar determinada en la llei.
• Garantia jurisdiccional: la imputació del delicte i la imposició de la pena han de fer-se per sentència, després del procediment establert legalment.
• Garantia d'execució: l'execució de la pena ha d'estar subjecta a la llei. 
b) Requisits de la...
tracking img